310
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... عمومی به ۱۶ هزار اتوبوس نیاز دارد


985
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... + آیا ساختمان مجلس ایمنی کافی دارد ...


993
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


828
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


716
... 40 درصد از ناوگان حمل ونقل عمومی موجود بالای 10 سال عمر دارد ... ناوگان تاکسیرانی ...


613
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... هم اکنون حدود 40 درصد از ...


698
... 40 درصد از ناوگان تاکسیرانی این ... 40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ...


301
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


106
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


974
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


175
... به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش ... هوای شهر دارد بتوانیم ناوگان ...


702
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


56
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


743
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


1
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


622
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


172
... تاکسیرانی تبریز از ... ناوگان تاکسیرانی و ... با عمر بیش از یک سال;


833
۶۵ واگن جدید به ناوگان مترو تهران - 96. ۶۵ واگن جدید به ناوگان مترو تهران - 96. دبلیو ...


75
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


652
... و تیبا دارد. ... بالغ بر ده سال عمر مفید خود ... خودرو جزء ناوگان تاکسیرانی تبریز ...