41
یه درخـت تن سیاه سربلند ... اون درخـت سربلند پرغرور که سرش داره به خورشید میرسه منم ...


9
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست رو تنش زخمه ولی زخم تبر نه یه قلب تیر خورده نه ...


762
دور و اطراف درخت غیر ... یه درخت تن سیاه سربلند. ... همیشه با خودش فکر می کرد که چی می شد خدا یه ...


699
یه درخت تن سیاه سربلند. آخرین درخت سبز ... زخم تبر, تن سیاه, ... من یه پســ ـــر تنهام که دلتنگ ...


504
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت ... به تن خستگیشون تبر زدن تا یه روز ... درخت تن سپرده ...


761
یه درخت تن سیاه سربلند ... اون درخت سربلند پرغرور ... اون درخت تن سپرده به تبر ...


455
... يه درخت تن سياه سربلند ... سیاه سربلند آخرین درخت ... تن خستگیشون تبر زدن تا یه ...


465
یه درخت تن سیاه سربلند ... اون درخت سربلند پرغرور ... اون درخت تن سپرده به تبر ...


748
یه درخت تن سیاه سربلند. آخرین درخت سبز ... به تن خستگیشون تبر زدن. تا یه روز تو اومدی بی ...


901
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت ... به تن خستگیشون تبر زدن تا یه روز ... درخت تن سپرده ...


322
یه درخت تن سیاه سربلند ، آخرین درخت ... به تن خستگیشون تبر زدن تا یه روز ... درخت تن سپرده به ...


693
یـه درخــت تــن ســـیاه ســــربلند ... با یه خـــورجین قـــــدیمیه ... اون درخــــت تــن ...


517
... یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز ... چتر اون به تن خستگیشون تبر زدن تا یه روز تو ...


129
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت ... به تن خستگیشون تبر زدن تا یه روز ... درخت تن سپرده ...


608
یه درخت تن سیاه سربلند. آخرین درخت ... به تن خستگیشون تبر زدن. تا یه ... درخت تن سپرده ...


765
یه درخت تن­سیاه سربلند، آخرین درختِ سبزِ سرپاست. ... نه یه قلب تیر خورده ... به تن خستگی ­شون ...


795
یه درخت تن سیاه سربلند ، آخرین درخت ... نه یه قلب ... به تن خستگیشون تبر زدن تا یه روز تو ...


373
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت ... چه مسافرا كه زیر چتر اون به تن خستگیشون تبر زدن. تا یه ...


551
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت ... به تن خستگیشون تبر زدن تا یه روز ... درخت تن سپرده ...


907
derakht lyrics by ebi: توی تنهایی یک دشت بزرگ / که مث غربت شب بی انتهاست / یه درخت تن‌سیاه سربلن...