984
... بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست رو تنش ... یه درخت تن سیاه سربلند


443
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست رو تنش زخمه ولی زخم تبر نه یه قلب تیر خورده نه ...


396
Toggle navigation ایران ترانه. آهنگها; ویدیو; بیشتر . متن آهنگ; خواننده ها; آلبومها


719
یه درخت تن سیاه سربلند ... اون درخت سربلند پرغرور ... اون درخت تن سپرده به تبر ...


644
... يه درخت تن سياه سربلند ... سیاه سربلند آخرین درخت ... تن خستگیشون تبر زدن تا یه ...


643
یـه درخــت تــن ســـیاه ســــربلند ... با یه خـــورجین قـــــدیمیه ... اون درخــــت تــن ...


225
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت ... نه یه قلب تیر خورده نه یه ... اون درخت تن سپرده به تبر ...


198
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت ... به تن خستگیشون تبر زدن تا یه روز ... درخت تن سپرده ...


919
یه درخت تن سیاه سربلند. آخرین درخت ... زخم تبر, تن سیاه, ... خوشا آنانکه دلداری ندارند/یه عشق ...


218
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت ... به تن خستگیشون تبر زدن تا یه روز ... درخت تن سپرده ...


94
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت ... به تن خستگیشون تبر زدن تا یه روز ... درخت تن سپرده ...


535
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت ... به تن خستگیشون تبر زدن تا یه روز ... درخت تن سپرده ...


501
... انتهاستیه درخت تن سیاه سربلند ، آخرین درخت سبز سر راسترو ... یه درخت تن سیاه سربلند ...


647
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت ... به تن خستگیشون تبر زدن تا یه روز ... درخت تن سپرده ...


753
یه درخت تن سیاه سربلند . آخرین درخت ... به تن خستگیشون تبر زدن. تا یه روز ... درخت تن سپرده ...


481
یه درخت تن سیاه سربلند ، آخرین درخت ... به تن خستگیشون تبر زدن تا یه روز ... درخت تن سپرده به ...


839
یه درخت تن سیاه سربلند ... اون درخت سربلند پرغرور ... اون درخت تن سپرده به تبر ...


398
یه درخت تن سیاه سربلند. آخرین درخت ... به تن خستگیشون تبر زدن. تا یه ... درخت تن سپرده ...


302
... یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز ... چتر اون به تن خستگیشون تبر زدن تا یه روز تو ...


639
... بی انتهاست / یه درخت تن‌سیاه سربلند / آخرین درخت سبز سرپاست / رو ... یه درخت تن‌سیاه سربلند