20
هرچقدرم که با آدما خوب باشــــی بهشون نزدیک باشــــــی بالاخره یه روز ازت خسته مـــیشن