54
قصرشیرین - ایرنا - مدیر اداره جهاد کشاورزی قصرشیرین از اغاز عملیات کشت غلات پاییزه در ...


916
آغاز کشت غلات در زمین ... 20 هزار تن گندم برداشت شد. شهرستان قصرشیرین با بیش از 27 هزار ...


199
... از آغاز عملیات کشت غلات ... قصرشیرین، از آغاز ... در فضای مجازی دستگیر شد;


998
... قصرشیرین، از آغاز عملیات کشت غلات پاییزه در سطح ... در کنگاور برگزار شد ...


846
... از آغاز عملیات کشت غلات ... قصرشیرین کشت غلات پاییزه در سرپل ذهاب آغاز شد


559
... کشت غلات پاییزه در ... قصرشیرین، از آغاز ... شد بیگی: باید در ...


276
قصرشیرین- ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی قصرشیرین، از آغاز عملیات کشت غلات پاییزه در ... در ...


713
... کشت غلات پاییزه در ... از آغاز عملیات کشت غلات ... قصرشیرین، از آغاز ...


576
... کشت غلات پاییزه در ... قصرشیرین، از آغاز ... شد. شهرستان قصرشیرین با ...


7
... از آغاز عملیات کشت غلات پاییزه در ... از سر گرفته شد ... آغاز کشت غلات در ...


344
... کشت غلات پاییزه در ... قصرشیرین، از آغاز ... شد بیگی: باید در ...


32
قصرشیرین- ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی قصرشیرین، از آغاز عملیات کشت غلات پاییزه در ... در ...


920
... کشت غلات پاییزه در ... از آغاز عملیات کشت غلات ... قصرشیرین، از آغاز ...


770
... کشت غلات پاییزه در ... قصرشیرین، از آغاز ... شد. شهرستان قصرشیرین با ...


174
... کشت غلات پاییزه در ... قصرشیرین، از آغاز ... شد. شهرستان قصرشیرین با ...


88
... 1395 خبر کشت غلات پاییزه در ... در اراضی قصرشیرین آغاز ... در سرپل ذهاب آغاز شد.


509
... 1395 خبر آغاز کشت غلات در ... غلات در اراضی قصرشیرین ... سن غلات در ورامین آغاز شد.


109
مدیر جهاد کشاورزی قصرشیرین، از آغاز عملیات کشت غلات پاییزه در ... شد. شهرستان قصرشیرین ...


716
آغاز کشت غلات در زمین ... 20 هزار تن گندم برداشت شد. شهرستان قصرشیرین با بیش از 27 هزار ...


762
... ذهاب، از آغاز کشت پاییزه ... ورزشی در شیراز آغاز شد ... کشت غلات پاییزه در ...