976
کاوازاکی جی تو 125. ۲ هفته پیش، مشهد، آیت الله عبادی ۱۰,۰۰۰, ۰۰۰ ... کاوازاکی، جی تو125.


388
قیمت پایین هر مشکل داشته باشه میخام مدرک دار دنبال کاوازکی بکر نیستم


327
اما تو125 ها کویر یه چی ... این مدل سی دی ای هست مدل چراغ گرد میشه سی جی. ... کاوازاکی(6)