440
رسانه ونزوئلایی «تله‌سور» گزارش داد که وزیر امور خارجه ونزوئلا اظهارات سخنگوی وزارت امور ...


789
کاراکاس اظهارات مقام ... جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند. ... اظهارات مقام آمریکایی را با ...


576
... این اظهارات را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند. ... اظهارات مقام آمریکایی را با ...


17
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


192
بی‌ادبانه و دروغ خواند. ... اظهارات مقام آمریکایی را ... نمازی را "مداخله‌جویانه" خواند. 73 ...


36
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... بی‌ادبانه و دروغ خواند ... کاراکاس اظهارات مقام ...


695
... اظهارات مقام امریکایی را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند . ... را مداخله‌جویانه ...


288
... اظهارات مقام امریکایی را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند . ... را مداخله‌جویانه ...


754
... اظهارات مقام امریکایی را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند . ... را مداخله‌جویانه ...


697
فیلم اظهارات بی ادبانه ... قاضي‌پور» را منتشر کرده و از ... و فضای مجلس اظهاراتی شنیع و ...


321
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... بی‌ادبانه و دروغ خواند ... کاراکاس اظهارات مقام ...


128
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


488
بی‌ادبانه و دروغ خواند. ... اظهارات مقام آمریکایی را ... نمازی را "مداخله‌جویانه" خواند ...


618
... اظهارات مقام امریکایی را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند . ... را مداخله‌جویانه ...


277
... اظهارات مقام امریکایی را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند . ... را مداخله‌جویانه ...


983
... اظهارات مقام امریکایی را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند . ... را مداخله‌جویانه ...


30
فیلم اظهارات بی ادبانه ... قاضي‌پور» را منتشر کرده و از ... و فضای مجلس اظهاراتی شنیع و ...


573
اخبار روز ایران,اخبار روز ایران و جهان ... جمله ای بی ادبانه در ... شخصی خود را به پاسخ به ...