835
رسانه ونزوئلایی «تله‌سور» گزارش داد که وزیر امور خارجه ونزوئلا اظهارات سخنگوی وزارت امور ...


598
رسانه ونزوئلایی «تله‌سور» گزارش داد که وزیر امور خارجه ونزوئلا اظهارات سخنگوی وزارت امور ...


305
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


299
کاراکاس اظهارات مقام ... اظهارات مقام آمریکایی را با ... جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند. ...


263
... اظهارات مقام امریکایی را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند . ... را مداخله‌جویانه ...


348
... اظهارات مقام امریکایی را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند . ... را مداخله‌جویانه ...


429
... اظهارات مقام امریکایی را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند . ... را مداخله‌جویانه ...


204
... از این تماس ها توسط كارشناسان پلیس منجر به راهنمای و ارشاد شده و هزار و ۹۰۰ مورد و پنج درصد ...


499
کاراکاس اظهارات مقام امریکایی را ... را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند ...


138
کاراکاس اظهارات مقام ... اظهارات مقام آمریکایی را با ... جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند. ...


993
... اظهارات مقام امریکایی را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند . ... را مداخله‌جویانه ...


531
... اظهارات مقام امریکایی را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند . ... را مداخله‌جویانه ...


549
... اظهارات مقام امریکایی را مداخله‌جویانه، بی‌ادبانه و دروغ خواند . ... را مداخله‌جویانه ...


592
... از این تماس ها توسط كارشناسان پلیس منجر به راهنمای و ارشاد شده و هزار و ۹۰۰ مورد و پنج درصد ...