918
پادشاهی کسری ... ای مردم دل به خدا ببندید و از من باک نداشته باشید که یزدان پادشاه پادشاهان ...


362
شاه یا پادشاه عنوان فرمانروایی است که در ... ، شهریار، کسری و خسرو همه از نام‌هایی است که در ...


302
ایوان خسرو یا طاق کسری ... تعداد زیادی معمار از همه جا به دربار پادشاه روی آوردند و پس از ...


463
شاهنامه خوانی: داستان چهل و سوم، پادشاهی کسری نوشیروان پادشاهی نوشیروان چهل و هشت سال بود.


592
انوشیروان مشهورترین و بزرگترین پادشاه ساسانی و یکی از تاثیر گذارترین ... (کسری نوشیروان ...


293
شاهنامه خوانی: داستان چهل و سوم، پادشاهی کسری نوشیروان (قسمت دوم) سعی کن زخمی نشود و زنانش در امان بمانند و او را در قصر خود زندانی ساز و همه‌چیز از ثروت و


832
انوشیروان مشهورترین و بزرگترین پادشاه ساسانی و یکی از تاثیر گذارترین شاهان ... اصلاحات کسری.


612
خسرو. [ خ ُ رَ / رُو ] (اِ) ملک . پادشاه.(زمخشری ) (از برهان قاطع).کسری. قیصر. (ج، اکاسره، قیاصره ). هر پادشاه صاحب شوکت.


400
کسری انوشیروان مشهورترین و بزرگترین پادشاه ساسانی و یکی از تاثیر گذارترین شاهان ایران در ...


616
سلسله ساسانیان پوراندخت نخستین زن پادشاه ... کسری که به طاق کسری مشهور بود و همواره نسیم ...


906
کسری انوشیروان مشهورترین و بزرگترین پادشاه ساسانی و یکی از تاثیر گذارترین شاهان ایران در ...


612
سلسله ساسانیان پوراندخت نخستین زن پادشاه ... کسری که به طاق کسری مشهور بود و همواره نسیم ...


580
معنی کسری : کسری . [ ک ِ را / ک َ را ] (معرب ، اِ) ... لقب پادشاه فارس معرب خسرو یعنی پاد ...


706
معنی واژهٔ پادشاه در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از ... کسری . پادشاه روم ، باسلی .


824
اسم برای پسر با حرف کاف نام پسرانه زیبا لیست نامهای اصیل فارسی پسر Farsi boy name with K اسم پسر با ک اسامی تاریخی ایرانی اسم پادشاه ایران باستان سلسله هخامنشی نام پارسی زیبا Persian male names with K اسم زیبا پسر ...


866
سقوط قیمت نفت در یک سال اخیر باعث شده است که کسری بودجه ... ملک سلمان، پادشاه عربستان ...


948
وزیر پادشاه، والی، حاکم، اسم پسر بهرام گور پادشاه ... = کسری، معرب از فارسی، عربی شده اسم ...


558
طاق کسری بزرگ‌ترین طاق آجری جهان است که در شهر ... این طاق به‌عنوان قصر پادشاه ساسانی ...


698
پادشاه یهودا در مقابل چشمانش دید که چگونه سربازان بختنصر ، پسرانش را می کشتند و پس از آن ...


727
کسری فرزند قباد پادشاه ساسانی بود و پس از پدر بر تخت شاهی نشست. او در زمان پادشاهی پدرش نیز ...