74
مهم‌ترین ابهام در مورد ترکیب پرسپولیس: سنگ تمام کی‌روش در حق پرسپولیسی‌ها! یک نشانه مشکوک ...


429
آنچه هدایتی در مورد کمک‌هایش به پرسپولیس در نظر نمی‌گیرد، حسن شهرت و وجاهتی است که او از ...