792
جالبتر از همه اینکه با وجود اینکه در نظام هماهنگ ... و ودورهای سخت ... خاطر دوری از وطن ...


920
مثلا من در حیطه روابط عمومی نظام مهندسی ... ۶- دوری کردن ... هستم ودورهای اموزشیتان ...


885
فصل هفتم از غایات و ترتیب نظام هستی بحث ... است ودورهای موجز ... افلاک دوری می باشد ...


149
اما در فلسفه اشراق ،علاوه بر این علم حصولی به نظام کلی جهان ... عالم است ودورهای موجز ...


919
حتی تاثیر علت ها و سبب ها در نظام ... از دوری ات فریاد ... ای برگزار شود ودورهای به عنوان خود ...


500
فرهنگ مناسب را کسب کنید و از فرهنگهای نامناسب دوری ... ودورهای آموزشی : 1 ... کار و نظام هماهنگ ...