974
باریک آباد، دهی است از دهستان تل بزان شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان باریک آباد.