601
انواع یادگیری یادگیری ناهمخوان؛ شامل خوگیری و حساس‌شدگی. یادگیری همخوان؛ شامل شرطی‌شدن ...