852
انکار (denial) : عبارت است از انکار و نفی واقعیت، رفتار، کردار و عامل اضطراب زا. عدم پذیرش ...


157
انکار (denial) هنگامی‌که یک واقعیت برونی بیش از آن ناگوار است که آدمی بتواند با آن رو در ...


782
Page 1 of 1: به نام خدا انکار تعریف انکار : انکار عکس العمل عادی وطبیعی ازطرف انسان در مقابل ...


665
گفتگو با دکتر فربد فدایی درباره یک مکانیسم دفاعی شایع . با معنای مصطلح «انکار» قطعا ...


291
انکار; چهره‌های ... مکانیسم‌های دفاعی شیوه‌هایی هستند که افراد به طور ناخودآگاه در ...


168
مطالبی برای مکانیسم های دفاعی و سطوحش می خواستم و عالی بود متشکرم (13686) پاسخ به اين ...


50
... باعث استفاده از مکانیسم فرافکنی ... از مکانیسم دفاعی انکار فراهم میشود چون ...


633
روانشناسی شخصیت - انواع مكانيسم هاي دفاعي - روانشناسی - روانشناسی شخصیت- شخصیت شناسی ...


644
مکانیزم های دفاعی 1- واپس رانی (repression): سرکوب و یا واپس رانی اصـلی تـرین مـکـانیـسم ...


916
در قسمت قبل بیان کردم که ذهن به منظور حمایت از ایگو دو مکانیسم عمده دارد: انکار و تحریف ...


847
روانشناسی شخصیت - انواع مكانيسم هاي دفاعي - روانشناسی - روانشناسی شخصیت- شخصیت شناسی ...


705
... باعث استفاده از مکانیسم فرافکنی ... از مکانیسم دفاعی انکار فراهم میشود چون ...


709
استفاده از مکانیسم های دفاعی: استفاده از مکانیسم هایی چون دلیل تراشی، سرکوب و انکار ...


871
در این‌گونه موقعیت‌ها، مکانیسم‌ دفاعی انکار آشکارا به سازگاری فرد کمک می‌کند.


865
روانشناسی - کارکرد مکانیزم های دفاعی و انواع آن - ... "خود" برای رهایی از اضطراب ناشی از ...


528
در این حالت، آنها از مکانیسم «انکار» استفاده کرده‌اند.


406
روانشناسی و مشاوره - انواع مکانیسم‌های دفاعی ...


527
جيرفت بهبودي - مفهوم انکار - راه جدیدی برای زندگی - جيرفت بهبودي


607
وقتی به مکانیسم دفاعی فکر می‌کنید ... اصطلاحاتی مثل "واپس رانی"، "انکار، " و حتی "واکنش ...


456
مکانیسم های دفاعی یا سازگاری عبارتند از: ... انکار با مکانیسم عقب نشینی ارتباط نزدیکی ...