571
جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم.pdf: حجم فایل 211 KB: تعداد دانلود


964
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:آخرین مهلت پرداخت مالیات مقطوع صاحبان مشاغل تا ...


8
باب اول : اشخاص مشمول ماليات ماده 1 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند. 1 - كليه مالكين ...


774
حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان - ماده 147 - 148 -149 - 150 قانون مالیاتهای مستقیم (حسابرسی مالیاتی ...


310
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم ‌قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم


730
قانون مالیاتهای مستقیم: قانون مالیات بر ارزش افزوده: قانون تجمیع عوارض(قانون اصلاح موادی از ...


842
جدول استهلاك‌موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366.12.2


660
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) شماره73285/419 ...


972
مصوب خرداد ماه 1345 فصل اول- کلیات ماده 1- تعاریف الف- استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به ...


121
10/30/2015 · این موضوع بیانگر عدم رعایت استاندارد حسابداری 24 مرحله قبل از بهره برداری می باشد.


101
10/30/2015 · این موضوع بیانگر عدم رعایت استاندارد حسابداری 24 مرحله قبل از بهره برداری می باشد.


535
depreciation. شماره : ۷۴۸۷۶- ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ موضوع: ماده ۱۵۱ جدول استهلاکات جدول استهلاکات موضوع ماده ...


214
سخن روز حدیث رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: "لکل شیئى ...


522
موازین اسلامی در قانون اساسی به چه معناست؟ مصوبات ...


23
س 1039: بر اساس قانون زمین شهری: 1 ـ زمین‌های بایر جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حکومت اسلامی است.