656
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ‌قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ‌مصوب 51.12.17


203
حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان - ماده 147 - 148 -149 - 150 قانون مالیاتهای مستقیم (حسابرسی مالیاتی ...


822
دراجرای مقررات ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و ...


283
ماده ۱۴۷:هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون ...


832
قانون تجارت. باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده 1 - تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات ...


382
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) شماره73285/419 ...


328
معاون سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر ...


23
10/30/2015 · مخارج قبل از بهره برداري یا هزینه های تاسیس در ترازنامه


383
س 1039: بر اساس قانون زمین شهری: 1 ـ زمین‌های بایر جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حکومت اسلامی است.