315
جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم ... الحاق تبصره 17به ماده 151 قانون ...


919
جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم. شرح دارایی های قابل استهلاک


10
جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم.pdf: حجم فایل 211 KB: تعداد دانلود


296
آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم. ... موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای ...


856
کتاب قانون مالیاتی،قانون مالیات،مالیات بر ارزش افزوده،استخدام مالیات،نمونه سوالات مالیات،نرم افزار مالیاتی،کتاب قانون مالیات های مستقیم،کتاب قانون مالیاتهای


442
جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ... موضوع ماده 151 قانون ...


800
آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای ... ماده (151) این قانون ... قانون مالیاتهای مستقیم ...


448
٧٤٨٧٦:ﻩرﺎﻤﺷ ١٣٨١/١٢/٢٨:ﺦﯾرﺎﺗ دراد:ﺖﺳﻮﻴﭘ.ددﺮﮔ ﯽﻣ غﻼﺑا اﺮﺣا ﺖﻬﺟ ﺖﺳا ﻩﺪﻴﺳر ﯽﯾاراد و ﯼدﺎﺼﺘﻗا رﻮﻣا ﺮﯾزو ﺐﯾﻮﺼﺗ ﻪﺑ ﻪﮐ ٨٠/١١/٢٧ بﻮﺼﻣ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﯼﺎﻬﺗﺎﻴﻟﺎﻣ نﻮﻧﺎﻗ١٥١ ...


63
لایحه اصلاح بند (س) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر راجع به هزینه‌های اکتساب فناوری و دانش فنی


113
جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده (151) قانون مالیات های مستقیم. تبصره 1 – در مواردی که استهلاک براساس مدت (روش مستقیم) تعیین شده است ، نسبت به مانده مستهلک نشده دارایی ها در اولین سال مالیاتی مشمول ...


530
قانون مالیات مستقیم مصوب ... مفاصاحساب‌هایی كه توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون ...


743
حسابداری - جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم -


55
در متن ماده ماده 104 قانون مالیات ... ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 ، از ...


192
ماده 251 مکرر در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و ...


479
حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان - ماده 147 - 148 -149 - 150 قانون مالیاتهای مستقیم (حسابرسی مالیاتی) - مقالات و اسلایدهای حسابداری، حسابرسی و مدیریت


471
حسابداری - جدول استهلاک ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم - امورمالی و مالیاتی -تحریر دفاتر قانونی وتنظیم اظهارنامه های مالیاتی


733
جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم . توضیحات دسته: آموزش اموال و دارایی ثابت ...


365
جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٨٠/١١/٢٧ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.


472
جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66.12.3 مجلس شورای اسلامی ‌جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66.12.3


639
قانون مالیات های مستقیم باب اول – اشخاص مشمول مالیات ماده 1– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: 1– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق ...