437
قانون بعدی را داکتر نجیب الله به وجود آورد. تغییرات اساسی که در قانون اساسی دوران نجیب آمد ...


586
محمد نجیب الله ... در سال ۱۹۸۶ به ریاست جمهوری برگزیده شد و قانون اساسی جدیدی اتخاذ نمود.


699
داکتر نجیب الله ... قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان . حامد کرزی . کمیسیون 9 نفره .


704
قانون اساسی ... طالبان از قانون اساسی دوکتور محمد نجیب الله با ... مجاهدین داکتر نجیب ...


179
سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان اولین ... داکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی افغانستان ...


257
۱۰/۴/۱۹۲۳ اولین قانون اساسی افغانستان که بنام ... دایر گردید و داکتر نجیب الله به حیث ...


298
زندگینامه کوتاه داکتر نجیب ... حزب صرف نظر کرد و در قانون اساسی، در اساسنامه و ...


69
داکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی ... قانون اساسی دوره نجیب الله نیز به سر نوشت قوانین ...


413
محمد نجیب‌الله احمدزی ... او جرگه بزرگی را در سال ۱۳۶۶ برگزار کرد و این جرگه قانون اساسی ...


115
رسیدن به مرحلهء تدوین قانون اساسی ... با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار 1365 ، داکتر نجیب ...


824
محمد نجیب‌الله احمدزی ... او جرگه بزرگی را در سال ۱۳۶۶ برگزار کرد و این جرگه قانون اساسی ...


637
رسیدن به مرحلهء تدوین قانون اساسی ... با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار 1365 ، داکتر نجیب ...


704
با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار ۱۳۶۵، داکتر نجیب ابتدا به حیث ... قانون اساسی ...


219
سیر تاریخی قانون اساسی در ... داکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی افغانستان برای تصویب قانون ...


739
قانون اساسی ... افغانستان، ششمین و هفتمین آن در سال ۱۳۶۶ و ۱۳۶۹ در زمان حکومت داکتر نجیب ...


515
داکتر نجیب الله هر چند ... قانونی اساسی و انتخابات ... زمان نظام قانون ,باید محاکمه ...


11
"داکتر ثنا متین نیکپی در سال 2002، دو سال قبل از تصویب قانون اساسی ... نجیب الله ...


493
قانون اساسی ... منعقد در ۸ و ۹ قوس سال ۱۳۶۶، در ۱۳ فصل و ۱۴۹ ماده، به تصویب رسید و داکتر نجیب ...


706
داکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی ... قانون اساسی دوره نجیب الله نیز به سر نوشت قوانین ...


740
تحلیل از مادۀ چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ... داکتر نجیب الله هم این ...