484
قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان ... قانون اساسی: اصول نامه ها و نظام نامه ...


905
نجیب الله پلکان ... او جرگه بزرگی را در سال ۱۳۶۶ برگزار کرد و این جرگه قانون اساسی ...


87
د ډاکټر نجیب الله د رژيم په مقابل ... همدا ډول دنوی اساسی قانون د حکمونوله مخی دلویی ...


33
قانون بعدی را داکتر نجیب الله به وجود آورد. تغییرات اساسی که در قانون اساسی دوران نجیب ...


726
سیر تاریخی قانون اساسی در ... داکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی افغانستان برای تصویب ...


732
نگاهی به پیشینه تاریخی قانون اساسی در افغانستان اگر به تاریخ معاصر افغانستان دیده ...


358
نماینده گان مجلس: متن قانون اساسی افغانستان دستکاری شده ... کابل بیاد داکتر نجیب الله


910
كنجكاو - سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان , عبدالرزاق "محق" هستم. در سال 1390 از ...


12
نجیب‌الله ... او به تدریج از اصول اصلی و خطوط مرامی حزب صرف نظر کرد و در قانون اساسی، در ...


753
تجلیل از سیزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی ... بر تطبیق قانون اساسی، داکتر هروی ...


206
نماینده گان مجلس: متن قانون اساسی افغانستان دستکاری شده ... کابل بیاد داکتر نجیب الله


964
تجلیل از سیزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی ... بر تطبیق قانون اساسی، داکتر هروی ...


580
داکتر نجیب الله ... قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان . حامد کرزی . کمیسیون 9 نفره .


883
د پوهنتون په ټول تحصلي ژوند کې د داکتر نجیب الله ... همدا ډول دنوی اساسی قانون د ...


376
سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان ... داکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی ...


39
داکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی ... قانون اساسی دوره نجیب الله نیز به سر نوشت قوانین ...


725
نجیب‌الله در ۱۹۴۷ در ... نظر کرد و در قانون اساسی، در اساسنامه ... داکتر نجيب ...


917
همسر داکتر نجیب: مردم افغانستان یکپارچه شوند سلطان حیدری – کابل پنجشنبه ٠٦ ميزان ...


743
قانون اساسی( نظامنامه اساسی) 1302 . این قانون اساسی چاپ ... حکومت داکتر نجیب الله نافذ ...


582
داکتر نجیب اله در دوره ریاست ... را در سال ۱۳۶۶ برگزار کرد و این جرگه قانون اساسی جدیدی ...