550
قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان ... قانون اساسی: اصول نامه ها و نظام نامه ...


982
نجیب الله پلکان ترقی را در حزب ... در این قانون اساسی آزادی های زیادی برای شهروندان ...


533
محمد نجیب‌ الله ... او به تدریج از اصول اصلی و خطوط مرامی حزب صرف نظر کرد و در قانون اساسی، در ...


88
د ډاکټر نجیب الله د رژيم په مقابل ... څومیاشتی وروسته دنوی اساسی قانون په مسوده باندی دبحث ...


641
قانون بعدی را داکتر نجیب الله به وجود آورد. تغییرات اساسی که در قانون اساسی دوران نجیب آمد ...


352
قانون اساسی ... از قانون اساسی دوکتور محمد نجیب الله با ... و رفتن داکتر عبدالله به ...


617
سیر تاریخی قانون اساسی در ... با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار 1365 خورشیدی، داکتر نجیب ...


515
رسیدن به مرحلهء تدوین قانون اساسی ... با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار 1365 ، داکتر نجیب ...


115
داکتر نجیب‌الله طبق سیاست سنتی افغانستان برای تصویب قانون ... قانون اساسی جمهوری ...


921
داکتر نجیب الله ... قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان . حامد کرزی . کمیسیون 9 نفره .


636
داکتر نجیب الله ... قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان . حامد کرزی . کمیسیون 9 نفره .


880
تحلیل از مادۀ چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نویسنده ایمل نقشبندی مادۀ چهارم ...


809
... کشور و اعلام خودارادیت به ساختن دولت ملی گام گذاشت و با تدوین قانون اساسی و سایر ...


854
... سید نجیب ... چرا همیشه قانون اساسی به روی صفحه ... زندگینامۀ داکتر عبدالبصیر"انور ...


750
سیر تاریخی قانون اساسی در ... با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار 1365 ، داکتر نجیب ابتدا ...


330
داکتر نجیب الله در کنفرانس وحدت حزب در 12 سرطان 1356 _ 2 جولای 1977 به عضویت کمیته مرکزی حزب ...


255
قانون اساسی ... منعقد در ۸ و ۹ قوس سال ۱۳۶۶، در ۱۳ فصل و ۱۴۹ ماده، به تصویب رسید و داکتر نجیب ...


404
هفت مورد تخلف قانون اساسی در “توافقنامه صلح دولت افغانستان و


408
(تغییرمسیر از داکتر نجیب ... در سال ۱۹۸۶ به ریاست جمهوری برگزیده شد و قانون اساسی جدیدی اتخاذ ...


159
داکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی ... قانون اساسی دوره نجیب الله نیز به سر نوشت قوانین ...