314
محمد نجیب‌الله ... در سال ۱۹۸۶ به ریاست جمهوری برگزیده شد و قانون اساسی جدیدی اتخاذ نمود.


517
قانون بعدی را داکتر نجیب الله به وجود آورد. تغییرات اساسی که در قانون اساسی دوران نجیب آمد ...


771
جامعه ما در حالت گذار بوده و پیگیری قانون اساسی در ستیز با ضرورت دگرگونی ها در زندگی سیاسی – اجتماعی قرارگرفته است؛ واقعیت اجتماعی دارد بگونه ی خطرناک از قانون اساسی …


700
محمد نجیب‌الله احمدزی ... او جرگه بزرگی را در سال ۱۳۶۶ برگزار کرد و این جرگه قانون اساسی ...


542
نجیب الله پلکان ترقی ... او جرگه بزرگی را در سال ۱۳۶۶ برگزار کرد و این جرگه قانون اساسی جدیدی ...


199
رسیدن به مرحلهء تدوین قانون اساسی ... با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار 1365 ، داکتر نجیب ...


799
"داکتر ثنا متین نیکپی در سال 2002، دو سال قبل از تصویب قانون اساسی افغانستان کتابی را بنام "افغانستان به چه نوع فانون اساسی ضرورت دارد؟"


54
ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻲﺳﺎﺳﺍ ﻥﺎﺘﺴﻧﺎﻐﻓﺍ ﺩ ﻥﺎﺘﺴﻧﺎﻐﻓﺍ ﯽﺳﺎﺳﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ (۸) ﯥﺘﺷﺎﻴﻣ ﺩ ﯥﻏﺍﻮﻠﺳ ﺩ ﻝﺎﻛ ﺵ .


121
داکتر نجیب الله ... قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان . حامد کرزی . کمیسیون 9 نفره .


618
۶. قانون اساسی ۱۳۶۶: ... سقوط حکومت داکتر نجیب در ثور سال ...


671
۶. قانون اساسی ۱۳۶۶: ... سقوط حکومت داکتر نجیب در ثور سال ...


43
قانون اساسی ... در سال ۱۳۵۹ در زمان ببرک کارمل‌ و قانون اساسی ۱۳۶۶ در زمان داکتر نجیب به ...


887
اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد ... [قانون اساسی داکتر نجیب ...


755
داکتر محمد نجیب عزیزی رئیس اداره تنظیم خدمات ... قانون اساسی ...


701
زندگینامه کوتاه داکتر نجیب ... حزب صرف نظر کرد و در قانون اساسی، در اساسنامه و ...


504
هر گاه شورای ولايتی مخالف احکام قانون اساسی و اين قانون طوری ... سقوط حکومت داکتر نجیب در ...


277
داکتر نجیب ... را در سال هزاروسه صدو شصت و شش هجری خورشیدی برگزار کرد و این جرگه قانون اساسی ...


316
سیر تاریخی قانون اساسی در ... با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار 1365 ، داکتر نجیب ابتدا به ...


470
سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان اولین ... داکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی افغانستان ...


621
۱۰/۴/۱۹۲۳ اولین قانون اساسی افغانستان که بنام ... دایر گردید و داکتر نجیب الله به حیث ...