648
در کتاب زیست دوم فصل 4 نوشته پروتئاز های پانکراس در محیط روده فعال ... لوزالمعده ... شدن سرپوش ...


548
لوزالمعده، ... تریپسینوژن به صورت فعال ... همگی باعث آزاد شدن گلوکاگون می‌شوند ...


175
اگر این آنزیم‌ها به جای دوازدهه، در داخل بافت لوزالمعده فعال شوند ... تر دیده شدن اندام ...


448
غده‌ای که در زیر معده قرار دارد، پانکراس یا لوزالمعده ... مسدود شدن ... پانکراس فعال شوند ...


671
لوزالمعده یا ... بافت پانکراس فعال شوند، شروع به از ... همگى باعث آزاد شدن گلوکاگون ...


386
سرطان لوزالمعده پانکراس سرطان پانکراس علائم سرطان لوزالمعده, ... شدن خانم ها ... فعال سیاسی ...


748
قسمت مترشحه خارجی لوزالمعده ... در محل باز شدن مجرا به دوزادهه ... فعال کننده تجزیه گلوکز ...


99
لوزالمعده یا پانکراس ... تریپسینوژن به صورت فعال ... همگی باعث آزاد شدن گلوکاگون میشوند ...


330
اگر رشد سرطان در محلی از سر لوزالمعده باشد، باعث مسدود شدن ... ریز لوزالمعده. ... ـ فعال ‌کننده ...


138
پس از 72 ساعت، از بافت لوزالمعده جوجه‌‌ها نمونه ... β توسط na باعث فعال شدن مسیرهای مرگ ...


39
پس از 72 ساعت، از بافت لوزالمعده جوجه‌‌ها نمونه ... β توسط na باعث فعال شدن مسیرهای مرگ ...


345
لوزالمعده لوزوالمعده ... در محل باز شدن مجرا به دوزادهه اسفنگتری ... فعال کننده تجزیه گلوکز ...


842
علائم و درمان قطعی بیماری پانکراتیت حاد و مزمن یا التهاب لوزالمعده ... جمع شدن مواد در کیسه ...


340
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، درمان اولیه سرطان لوزالمعده ... فعال نامیده می ... شدن ...


840
در دیابتی‌هایی که یاخته‌های لوزالمعده ... تخمی که حاصل بارور شدن ... - اگر فعال ...


507
مسدود شدن مجرای ... از رسیدن به روده کوچک فعال می ... داخل لوزالمعده را با نام آبسه ...


476
در محل باز شدن مجرا به دوزادهه اسفنگتری متشکل از عضلات صاف طولی و حلقوی ... فعال کننده ...


794
غده‌ای که در زیر معده قرار دارد، پانکراس یا لوزالمعده ... مسدود شدن ... پانکراس فعال شوند ...


765
بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان، گرسنگی می‌تواند به عملکرد مجدد لوزالمعده و تولید انسولین ...


166
• سلول های ترشحی در لوزالمعده ... در غذا باقی مانده استو همچنين سبب فعال شدن پپسينوژن به ...