279
لوزالمعده یا پانکراس ... تریپسینوژن به صورت فعال ... همگی باعث آزاد شدن گلوکاگون می‌شوند ...


293
لوزالمعده پشت بسیاری از ارگان ... باشند تومور فعال ... و با نشستن و خم شدن به ...


99
بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان، گرسنگی می‌تواند به فعال شدن مجدد لوزالمعده و تولید ...


971
بافت درون ریز لوزالمعده، از جزایر لانگرهانس ... گلوکاگن، موجب فعال شدن سلول های ...


381
غده‌ای که در زیر معده قرار دارد، پانکراس یا لوزالمعده ... مسدود شدن ... پانکراس فعال شوند ...


25
در محل باز شدن مجرا به دوزادهه اسفنگتری متشکل از عضلات صاف طولی و حلقوی ... فعال کننده ...


94
بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان، گرسنگی می‌تواند به فعال شدن مجدد لوزالمعده و تولید ...


367
اگر این آنزیم‌ها به جای دوازدهه، در داخل بافت لوزالمعده فعال شوند ... تر دیده شدن اندام ...


958
سرطان لوزالمعده در تمامي گروه‌هاي ... باشند، تومور فعال ... و با نشستن و خم شدن به ...


85
در کتاب زیست دوم فصل 4 نوشته پروتئاز های پانکراس در محیط روده فعال می شوند یعنی بقیه انزیم ...


279
بافت درون ریز لوزالمعده، از جزایر لانگرهانس ... گلوکاگن، موجب فعال شدن سلول های ...


138
به گزارش واحد مرکزی خبر ، دکتر زالی گفت:این عمل جراحی را گروهی از جراحان صاحب نام ایرانی ...


943
بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان، گرسنگی می‌تواند به فعال شدن مجدد لوزالمعده و تولید ...


708
اگر رشد سرطان در محلی از سر لوزالمعده باشد، باعث مسدود شدن ... ریز لوزالمعده. ... ـ فعال ‌کننده ...


877
قسمت مترشحه خارجی لوزالمعده ... در محل باز شدن مجرا به دوزادهه ... فعال کننده تجزیه گلوکز ...


367
آناتومی لوزالمعده (پانکراس) ... ارتش ایران با بیش از 500،000 پرسنل فعال با کسی شوخی ندارد.


305
پس از 72 ساعت، از بافت لوزالمعده جوجه‌‌ها نمونه ... β توسط na باعث فعال شدن مسیرهای مرگ ...


1000
دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: جدیدترین روش پیوند لوزالمعده از ...


741
در محل باز شدن مجرا به دوزادهه اسفنگتری متشکل از عضلات صاف طولی و حلقوی ... فعال کننده ...


92
در دیابتی‌هایی که یاخته‌های لوزالمعده ... تخمی که حاصل بارور شدن ... - اگر فعال ...