492
برای دختر بچه ی معصوم بسیار متاسف و غمگین شدم بطوریکه دلم میخواد گریه کنم، ولی برای این مادر ...


514
به نام پروردگار ترکه و باد و پرنده پرواز بی رمق بر گوشه ای تکیه داده بود؛ سال ها بود که کسی ...


527
تجاوز جنسی به ستایش قریشی دختر بچه 6 ساله دختر بچه مهاجر افغان توسط پسر ایرانی که با اسید ...