908
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان ... برای "فریدون مشیری هابیل قابیل" ... فریدون مشیری.


812
از همان روزی كه دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل از همان روزی كه فرزندان آدم


58
از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون هابیل از همان روزی که فرزندان آدم


848
از همان روزی که دست حضرت قابیل. گشت آلوده به خون حضرت هابیل. ... فریدون مشیری .


504
» فریدون مشیری هابیل قابیل


392
از همان روزی که دست حضرت قابیل ... فریدون مشیری نوع شعر: نو ... گشت آلوده به خون حضرت هابیل


346
از همان روزی که دست حضرت قابیل ... از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ... "فریدون مشیری"


27
گنجینه ی بهترین شعرها - اشعار فریدون مشیری ...a - ... فریدون مشیری و عباس معروفی / ...


301
باغ تنهائی - مرگ آدمیت "فریدون مشیری" - به سراغ من اگر میآیید,نرم و آهسته بیآئیدمبادا که ترک ...


857
از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل ... بال و پر است فریدون مشیری ...


605
زنده یاد فریدون مشیری. زرد و ... از همان روزی که دست حضرت قابیل . گشت آلوده به خون حضرت هابیل .


890
از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل ... فریدون مشیری .


901
خوشتر ز حرف عشق و سکوت و نگاه ... از همان روزی که دست حضرت قابیل ... فریدون مشیری نوع شعر: ...


606
این شعری بسیار زیبا و تاثر گذار از فریدون مشیری است از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده ...


553
از همان روزی که دست حضرت قابیل ... به خون حضرت هابیل ... گشوده بال و پر است فریدون مشیری ...


633
جملات و اشعار زیبا و خواندني - فریدون مشیری ... که دست حضرت قابیل . گشت آلوده به خون حضرت هابیل .


417
و فراموش کنم هر چه ... فریدون مشیری ... ازهمان روزی که دست حضرت قابیل.


276
از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل ... بال و پر است فریدون مشیری ...


36
از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت الوده به خون حضرت هابیل از همان روزی که فرزندان ((ادم))


523
هابیل و قابیل . . ... بهترین های فریدون مشیری متون بهترین ترانه های ...