866
آموزش تصویری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون های تعقیبی, one way anova ,post hoc,lsd, توکی,شفه,دانکن ...


488
تحلیل واریانس (anova), تحلیل واریانس یک عامله, تحلیل واریانس دو عامله, تحلیل واریانس چند عامله ...


740
مرحله اول(ارسال داده ها از طریق ایمیل) برای انجام تحلیل آماری تحلیل آماری با نرم افزار spss ...


960
تحلیل واریانس چند متغیری manova . برای مقایسه میانگین اثرات یک یا چند متغیر مستقل بر روی یک ...


753
انالیز واریانس (anova): مجموعه‌ای از مدل‌های آماری است که به بررسی میانگین در گروه‌ها و توابع ...


534
منا بع و مراجع درس: Fundamentals of Queuing Theory, Donald Gross, Carl M. Hrarris, John Wiley, 1985. Introduction to Probability Models, Sheldon M. Ross ...


68
تحلیل کواریانس (ancova) روشی آماری است که اجازه می دهد اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد ...


268
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1