914
مرحله اول(ارسال داده ها از طریق ایمیل) برای انجام تحلیل آماری تحلیل آماری با نرم افزار spss ...


769
تحلیل واریانس ... واریانس یک راهه. ... برای تصحیح حجم نمونه از فرمول تصحیح کوکران نیز در ...


839
منا بع و مراجع درس: Fundamentals of Queuing Theory, Donald Gross, Carl M. Hrarris, John Wiley, 1985. Introduction to Probability Models, Sheldon M. Ross ...


558
دیابت یک بیماری مزمن محسوب می شود. و یکی از موارد بسیار مهم در امر مراقبت از بیماران مزمن ...


806
اطلاعات درباره رشته های روانشناسی در مقاطع کارشناسی, ارشد و دکتری