969
شاهسَوَن (به لهجهٔ ترکی اِلسَوَنی: شَسَوَن یا شَهسَوَن)، نام تعدادی گروه ایلی از مردم ...


204
ایل بیرانوند از ایلات لک‌زبان منطقهٔ پیشکوه در لرستان است. روایت‌ها دربارهٔ تبار و ...


543
مصداق بزرگ تقوا در این دوره برای ملتهای به‌پاخاسته آن است که حرکت مبارک خود را متوقف نسازند ...


595
برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک