370
عرب‌های خوزستان ساکنان استان خوزستان که اکثراً به زبان عربی سخن می‌گویند که در ایران به ...


857
شاهسون‌ها; کل جمعیت; ۳۰۰،۰۰۰. نواحی با بیشترین جمعیت; ایران: زبان‌های رایج; ترکی شاهسونی