249
مجوز تشکیل جمعیت سران عشایر استان خوزستان فعالیت این جمعیت در زمینه فرهنگی - اجتماعی و ...


127
عرب‌های خوزستان ساکنان استان خوزستان که اکثراً به زبان عربی سخن می‌گویند که در ایران به ...


710
شاهسون‌ها; کل جمعیت; ۳۰۰،۰۰۰. نواحی با بیشترین جمعیت; ایران: زبان‌های رایج; ترکی شاهسونی