666
شرایط پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی جام جم آنلاین: بازماندگان ...


14
مستمری بازماندگان یکی از خدمات و ... می توانند با رعایت سایر شرایط از هر دو مستمری ...


672
پرداخت مستمری بازنشستگی و تامین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان، به هنگام بازنشستگی، یکی ...


8
ماده‌ ۷۶ـ مشمولین‌ این‌ قانون‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر حق‌ استفاده‌ از مستمری ...


866
کارشناس تامین اجتماعی به سوالات بیمه‌ای ‌خوانندگان درباره شرایط پرداخت مستمری فوت به ...


393
بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان ...


380
شرایط پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی اعلام شد مستمری‌بگیر ...


446
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی، گفت: چنانچه درصورت بروز حوادث و بیماری‌های منجر ...


65
محاسبه مستمری بازنشستگی در تعیین میزان مستمری بازنشستگی قابل پرداخت به بازنشستگان بیمه ...


270
سازمان تامین اجتماعی شرایط برخورداری و همچنین میزان و نحوه محاسبه مستمری از کارافتادگی را ...


217
سازمان تامین اجتماعی شرایط برخورداری و همچنین میزان و نحوه محاسبه مستمری از کارافتادگی را ...


127
ورود به سامانه فیش و احکام مستمری * شماره ملی : * شماره مستمری : * ...


442
پرداخت مستمری بازنشستگی و تامین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان، به هنگام بازنشستگی، یکی ...


911
بیمه شده ای كه بر اثر حادثه ناشی از كار و یا بیماری حرفه ای، فوت كند بدون توجه به میزان سابقه ...


662
ماده ۸۰. بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت ...


578
شرایط بازنشستگی تامین اجتماعی. محمد حسن زدا درباره بازنشستگی با 10 سال سابقه بیمه پردازی ...


976
بر اساس قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شده فوت شده ای که در ۱۰ سال آخر حیات خود ...


822
افزایش ۲۵ درصدی دریافتی مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی تصویب شد گردآوری شده توسط گروه ...


768
سازمان تامین اجتماعی بر اساس شرایط و قوانینی به بازماندگان زن و مرد بازنشسته و ازکارافتاده ...


486
پاراف شرایط و نحوه برقراری مستمری از کارافتادگی در سازمان تامین اجتماعی : حمایت مستمراز ...