557
قانون بازنشستگی مشمولین‌ این‌ قانون‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر حق‌ استفاده‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌ را خواهند داشت‌.


45
بازنشستگی تامین اجتماعی و بازنشستگی زیر 10 سال و بازنشستگی تامین اجتماعی با 10 سال سابقه و شرایط جدید بازنشستگی تامین اجتماعی را در نمناک بخوانید.


574
مستمری بازماندگان و شرایط دریافت مستمری بازماندگان تأمین احتماعی و شرایط دریافت مستمری بازماندگان چگونه است و شرایط استحقاق مستمری بیمه شده فوتی به بازماندگان


303
www.oipf.ir بازماندگان واجد شرایط حق خواهند داشت بر طبق شرایط و به میزانی که ذیلاً تعیین میگردد مستمری دریافت دارند، مشروط بر اینکه گواهی شهادت یا فوت و برگ حصر وراثت خود را به صندوق‌ها تسلیم ...


623
در این مقاله با شرایط، چگونگی محاسبه میزان مقرری بیمه بیکاری ، کمترین و بیشترین مدت دریافت بیمه بیکاری ، شرایط مستمری بیکاری آشنا می شویم.


884
شرایط پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی جام جم آنلاین: بازماندگان مستمری‌بگیر بازنشسته و ازکارافتاده کلی تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی و بیمه‌شده‌ای که …


544
به گزارش ایسنا، مستمری بازماندگان در صورت فوت بیمه شده، بازنشسته یا ازکارافتاده، طبق شرایط مقرر در قانون به بازماندگان واجد شرایط پرداخت می‌شود.


173
پرداخت مستمری بازنشستگی و تامین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان، به هنگام بازنشستگی، یکی از کارکردهای اصلی نظام بیمه تامین اجتماعی است به نحوی که، درقبال دریافت حق بیمه در دوران اشتغال ...


910
محاسبه مستمری بازنشستگی در تعیین میزان مستمری بازنشستگی قابل پرداخت به بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی، دو عامل سابقه بیمه و حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه..


825
یکی از خدمات سازمان تامین اجتماعی بر اساس مواد 80 و 81 قانون تامین اجتماعی پرداخت مستمری فوت به بازماندگان بیمه شدگانی است که فوت می کنند.


528
بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت:


171
شرایط پرداخت مستمری از کارافتادگی به بیمه شدگان تأمین اجتماعی از سوی این سازمان اعلام شد. به گزارش مهر، بر اساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی، در صورتی که بیمه شده این ...


791
در صورت فوت فرد تحت پوشش تأمین اجتماعی، بازماندگان براساس ماده ۸۰ قانون، مستحق دریافت مستمری می شوند.


739
آشنایی با بیمه مستمری زنان خانه دار بیمه ملت؛ ویژگی و مزیت های بیمه نامه


67
شرایط استفاده از مستمری از کارافتادگی تامين اجتماعي ، میزان و نحوه محاسبه مستمری کارافتادگی تامين اجتماعي ، همچنين تئآشنايي با مستمري تامين اجتماعي


570
مبلغ مستمری بازنشستگی بیمه عمر و زندگی مان بیمه ایران به چه میزان است.شرایط دریافت بیمه مستمری بازنشستگی بیمه عمر مان بیمه عمر ایران بیمه مستمری بازنشستگی چیست


261
بیمه شده ای كه بر اثر حادثه ناشی از كار و یا بیماری حرفه ای، فوت كند بدون توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه برای بازماندگان واجد شرایط وی مستمری پرداخت می شود.


577
در این‌جا لازم است به چند نکته درباره شرایط دریافت مستمری بازماندگان در قانون تأمین ...


865
شرایط خصوصی بیمه مستمری زنان خانه ...


430
شرايط عمومي بيمه مستمری زنان خانه‌دار. تعاریف : بیمه‌گر: شرکت بیمه ملت (سهامی عام) بیمه‌شده : بیمه‌شده شخصی است که پرداخت مستمری به وی موضوع قرارداد بیمه است و سن او اساس محاسبه مدت بیمه ...