830
دوشنبه 2 بهمن 1396: توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد؛ برگزاری کارگاه آموزشی، تخصصی اداره ثبت اختراعات،علائم تجاری …


249
سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و به منظور دسترسی آسان متقاضیان جهت ارایه درخواست صدور ...


731
معاون قوه قضائیه با اعلام آغاز صدور سند برای خانه‌های بدون سند ... به سازمان ثبت اسناد و ...


192
دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و ... و بدون ایجاد ... یک سند ...


942
اطلاعیه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با بهره ...


410
رییس سازمان ثبت اسناد در ... ماجرای ثبت سند خودرو ادامه ... می توانند بدون مراجعه به ...


797
دفتر توسعه و فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و ... بدون رتبه . دسته ... سند اوراق دفاتر اسناد ...


193
مراحل ثبت نام و اخذ سند برای املاک بدون سند به ... رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عملکرد ...


328
ثبت و ارائه رسمی برای املاك بدون سند با ضوابط جدید سازمان ثبت اسناد و املاك ثبت رسمی املاك بدون سند ممكن می‌شود.


116
مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درباره ... مالکیت بدون سند رسمی سالیان سال است ...


19
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ... تویسرکانی درباره تعیین تکلیف اراضی بدون سند ...


172
معاون قوه قضائیه با اعلام آغاز صدور سند برای خانه‌های بدون سند ... به سازمان ثبت اسناد و ...


851
در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون ... که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک ...


679
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره اختلاف‌نظر سازمان ثبت اسناد و ... بدون سند یا ...


253
مديركل سازمان ثبت اسناد و املاك ... از این طریق شهروندان که املاک بدون سند دارند می توانند ...


281
اداره کل سازمان ثبت اسناد و ... سند تک برگ را ... ها را بدون مراجعه به ادارت ثبت ...


417
ساختار و تشکیلات سازمان ثبت اسناد و ... سند مالکیت و ... این رو اسناد رسمی ‌بدون مراجعه ...


576
در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون ... ماده۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک ...


12
در نقاطی که سازمان ثبت اسناد تعیین ... تخلفاتی مانند تنظیم سند بدون حضور اشخاصی که قانوناً ...


915
با حضور معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد؛سند ... سند مالكیت بدون تغییر در ...