211
بعد اومد پشت میزش نشست و الکل و پنبه رو از جلوی میزش به سمت خودش کشید، شیشه آمپولو یه تکونی داد بعد هم پنبه رو کشید دور شیشه ها و سرشونو شکوند، با شنیدن صدای شکشتن شیشه یهو دلم هررری افتاد پایین ...


124
یه بار که مامانمو طیبه خانوم داشتن سیزی پاک میکردن من با سمیرا دختر طیبه خانوم رفتیم تو اتاق که بازی کنیم فک کنم یازده سالم بود سمیرا بم گفت بیا دکتر بازی کنیم بعد شلوارمو کشید پایین و کیرمو با ...


397
که درو یکی از اتاق پرو ها باز شد و الی سرشو اورد بیرونو اشاره کرد برم سمتش.رفتم دیدم یه لباس ابی نفتی قشنگ مدل رومی که تا زیر باسن تنگ و ازباسن به پایین کمی کلوش میشد.نگین های نقره ای قشنگی هم از ...


305
دکمه های پیرنمو دونه دونه باز میکرد و میرفت پایین آره بالاخره رسید به دکمه شلوارم خیلی سریع و با وحشی گری دکمه رو باز کرد و زیپ رو کشید پایین.از رو شورتم کیرمو گاز میگرفت. شورتمو کشید پایین ...


977
بعدش سعید کس و کونمو بوسید و بغلم کرد و بردم تو اتاق خواب و گذاشت پایین و رفت دراز کشید منم رفتم بالای سرش ایستادم و آروم با کسم نشستم رو دهنش و اونم دوباره برام کس لیسی کرد تمام صورتش خیس شده بود …وای که چه حالی میکردم و ...


430
کرستش رو از پشت باز کردم و با لباس خوابش با هم درآوردم. حالا دیگه کاملا روش بودم و از هم لب می گرفتیم. کیرم لای پاش بود و با تکونهای اون روی کوسش بالا و پایین می رفت و با دستش هم محکم منو فشار میداد. بعد از دو سه دقیقه ...


743
منم رفتم نشستم روی میز از پشت میز اصلی در اومد و نشست روی صندلی جلوی روی من. اصلا حالم خوب نبود سرم درد داشت. بعد از بررسی پزشکیش، سری دفترچه رو برداشت و یه چیزایی توی دفترچه نوشت. بعد سرشو اوورد بالا رو به مرده کرد گفت: آقا ...


369
ممنون از همگی -----جالبه وقتی یه روز داستان دیرتر آپ میشه همه صداشون درمیاد ولی وقتی دو قسمت پشت سر هم گذاشته میشه فقط میخونن و چیزی نمیگن


850
شلوارم افتاد پایین و دستش رو از پشت کرد تو شرتم و کونم رو مالید. زیرپوش و شورتم رو هم کم کم درآورد و برای اولین بار من لخت با یه کیر راست جلوی مادر زنم بودم. رفت پایین، کیرم رو با دستش گرفت و آروم ...


26
tag:blogger.com,1999:blog-1282257325140729810.post6927840108560188817..comments 2013-04 …