744
نماینده مردم نیشابور توضیحاتی را درباره درگیری لفظی خود با حسینی تشریح کرد.


782
احمد شاه دو بار هم جلوی کشته شدن رضا خان را گرفت و مانع از میان برداشته شدن او شد.