827
... نماینده استانه اشرفیه را ... رییس مجلس درگذشت برادر نماینده استانه اشرفیه را تسلیت گفت .


670
رییس مجلس درگذشت برادر نماینده استانه اشرفیه را ... یزد تسلیت گفت. ... مجلس درگذشت برادر ...


158
رییس مجلس درگذشت برادر ... استانه اشرفیه را تسلیت گفت ... نماینده آستانه اشرفیه را تسلیت ...


225
پیام تسلیت رییس‌ مجلس شورای ... پیامی درگذشت برادر نماینده مردم آستانه اشرفیه را تسلیت گفت.


363
... اشرفيه در مجلس را تسلیت گفت. ... نماینده آستانه اشرفیه را ... درگذشت برادر ...


264
... پی درگذشت برادر نماینده ... اشرفیه را تسلیت گفت. ... نماینده آستانه اشرفیه را ...


201
ابوترابی‌فرد به نماینده آستانه اشرفیه ... در مجلس را تسلیت گفت. ... درگذشت برادر ...


49
... مجلس در پیامی درگذشت ... نماینده مردم ارومیه را تسلیت گفت. رئیس مجلس در پیامی درگذشت همشیره ...


365
... امینیان نماینده گیلان در مجلس ... را تسلیت ... و خدوم آستانه ی اشرفیه را به ...


557
... آستانه اشرفیه را تسلیت گفت. ... محترم مردم آستانه اشرفیه درگذشت برادر ... رییس مجلس ...


256
پیام تسلیت رییس‌ مجلس شورای ... پیامی درگذشت برادر نماینده مردم آستانه اشرفیه را تسلیت گفت.


559
... نماینده استانه اشرفیه را ... رییس مجلس درگذشت برادر نماینده استانه اشرفیه را تسلیت گفت .


649
... اشرفيه در مجلس را تسلیت گفت. ... نماینده آستانه اشرفیه را ... درگذشت برادر ...


944
... پی درگذشت برادر نماینده ... اشرفیه را تسلیت گفت. ... نماینده آستانه اشرفیه را ...


944
ابوترابی‌فرد به نماینده آستانه اشرفیه ... در مجلس را تسلیت گفت. ... درگذشت برادر ...


267
... مجلس در پیامی درگذشت ... نماینده مردم ارومیه را تسلیت گفت. رئیس مجلس در پیامی درگذشت همشیره ...


565
... امینیان نماینده گیلان در مجلس ... را تسلیت ... و خدوم آستانه ی اشرفیه را به ...


180
... آستانه اشرفیه را تسلیت گفت. ... محترم مردم آستانه اشرفیه درگذشت برادر ... رییس مجلس ...


653
... آستانه اشرفیه در مجلس ... حق را لبیک گفت. برادر ... درگذشت پدر گرامی نماینده ...


665
... جمعه رشت درگذشت برادر حجت ... رهبری را تسلیت گفت. ... از آستانه اشرفیه به ...