937
... رهاسازی آب از سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... شده برای ورودی به مخزن سد ...


633
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و بر ... اب برای کارهای ...


473
... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ... عکس/ رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ارومیه


96
رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ارومیه ; رهاسازی آب سد بوکان برای احیای ... عکس: سید ...


66
... احیای دریاچه ارومیه و بر اساس برنامه زمان‌بندی تهیه شده، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از ...


456
رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ... دریاچه ارومیه; رهاسازی آب ... عکس ...


142
عکس » عکس (تصاویر ... برای احیای دریاچه ارومیه ... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی 70 ...


116
... ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ورودی 70 ... عکس ...


182
... احیای دریاچه ارومیه ... رهاسازی آب از سد بوکان با ... برای پر کردن دریاچه آب ...


784
... آب برای احیای دریاچه ... آب برای احیای دریاچه ارومیه ... رهاسازی آب از سد بوکان ...


769
... ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ورودی 70 ... عکس ...


53
... احیای دریاچه ارومیه ... رهاسازی آب از سد بوکان با ... برای پر کردن دریاچه آب ...


417
... آب برای احیای دریاچه ... آب برای احیای دریاچه ارومیه ... رهاسازی آب از سد بوکان ...


659
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... عکس ، سد بوکان ...


931
ستاد احیای دریاچه ارومیه. ... رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه ... عکس/ دریاچه ارومیه ...


888
... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ... احیای دریاچه ارومیه+عکس: ... ها برای سال 95 ...


871
آب سد بوکان به سمت دریاچه ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و ... رهاسازی آب از سد بوکان با ...


314
... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ... عکس: زائران ... برای احیای دریاچه ارومیه .


93
... ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ورودی ... عکس و ...


919
... عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ... آب شور دنیا است. عکس: ... برای احیای دریاچه ارومیه.