977
معلمان شرکتی مظلوم ترین معلمان تاریخ - ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص ...


211
... اختصاص یافت ... اختصاص یک ردیف ویژه برای عدالت آموزشی ... از سال 95 بدهی ...


400
... ردیف ویژه ی عدالت آموزشی ... اختصاص یافت در ... ردیف بودجه ویژه برای ...


656
ردیف اعتباری ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه 95؛ طرح تحصیل رایگان در مدارس غیردولتی ...


756
... بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت آموزشی در ... در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت ...


311
... برای نخستین بار در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... در بودجه سال 95 و ...


410
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از اختصاص ردیف ویژه برای عدالت اموزشی در بودجه سال 95 ...


312
... به اختصاص 500 سهمیه ویژه برای ... گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی و ... در بودجه سال 95 ردیف ...


394
اختصاص ردیف بودجه‌ای برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در سال ... آموزشی سال ...


938
استاندار خوزستان از اختصاص ردیف بودجه برای ... در شهرستان سراب در سال 95 ... آموزشی در ...


902
استاندار خوزستان از اختصاص ردیف بودجه برای ... در شهرستان سراب در سال 95 ... آموزشی در ...


272
... توسعه عدالت آموزشی برای ... ها اختصاص یافت که در ... در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای ...


431
او در سخنانش از اختصاص ردیف ویژه برای عدالت آموزشی برای ... «بحث آموزش در بودجه ‌سال ۹۵ ...


123
... توسعه عدالت آموزشی که در ... برای اولین بار در بودجه سال 95 ردیف ویژه عدالت ...


796
ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال 95 اختصاص ... قیمت چند خودروی وارداتی افزایش یافت;


665
... سال تحصیلی جدید در این مجتمع، اظهار کرد: علاوه بر اختصاص یک ردیف بودجه برای عدالت آموزشی ...


624
بودجه وزارت علوم در سال 95 رشد ... ۹۵، ردیف ویژه‌ای برای عدالت ... اختصاص یافت که در ...


933
... در بحث اختصاص بودجه ۹۳ ... در سال 92/لحاظ ردیف ... ردیف ویژه برای عدالت آموزشی ...


411
... و عدالت آموزشی» برای ... دولت اختصاص یافت که ... عدالت آموزشی در بودجه 95 و ...


736
... ویژه برای عدالت اموزشی در بودجه سال 95 اختصاص یافت . رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ...