422
... بلوچستان اختصاص یافت ... و اختصاص یک ردیف ویژه برای عدالت آموزشی سه ... سایپا در سال 95 ...


912
... در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی ... امر اختصاص دادیم که سال ...


375
برای نخستین بار در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... در بودجه سال 95 و ...


157
... ای برای عدالت آموزشی در ... در بودجه سال 95 چند ردیف ... بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای ...


472
... ای برای عدالت آموزشی در ... بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای ... در بودجه سال 95 چند ردیف ...


266
ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال 95 اختصاص یافت; ... پیش بینی افزایش سود در سال 95;


939
... ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت. دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی ...


8
... عنوان توسعه عدالت آموزشی ... شد تا دولت یک ردیف بودجه مستقل تحت ... در سال 95 ؛ مردم پاسخ ...


812
ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ... هزینه شود که این میزان به سه درصد افزایش یافت. ...


590
... عدالت آموزشی که در ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ... سال 95 نیز ردیف هایی برای ...


663
... عنوان توسعه عدالت آموزشی ... شد تا دولت یک ردیف بودجه مستقل تحت ... در سال 95 ؛ مردم پاسخ ...


880
ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ... هزینه شود که این میزان به سه درصد افزایش یافت. ...


407
... عدالت آموزشی که در ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ... سال 95 نیز ردیف هایی برای ...


387
... به اختصاص 500 سهمیه ویژه برای ... گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی و ... در بودجه سال 95 ردیف ...


169
اختصاص ردیف بودجه‌ای برای ... تومان برای آن اختصاص یافت. ... اینکه در بودجه سال ...


898
ردیف ویژه برای عدالت ... از اختصاص ردیف ویژه برای عدالت اموزشی در بودجه سال 95 برای ...


581
... پرداخت همه مطالبات فرهنگیان تا پایان سال/ردیف بودجه برای پاداش خدمت ... خبر20 در تلگرام .


180
... برای عدالت آموزشی در ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ای برای اجرای عدالت آموزشی اختصاص ...


436
... عدالت آموزشی برای ... که در برنامه بودجه سال 95 ... در بودجه 1395 ردیف ویژه ...


710
... و عدالت آموزشی» برای ... سال گذشته ردیف بودجه ... عدالت آموزشی در بودجه 95 و ...