973
راهنمايي شهيد اژهاي ... از سال 1379 كه واحد پژوهشي مركز راهنمايي شهيد اژه اي اصفهان با همت ...


328
پاسخ : آدرس مراکز سمپاد (برای دعوت به همایش ها) دیروز گفتم امروزم میگم هنوز واسه مدرسه ی ما هنوزپوستر نیومده. سایت دبیرستان شهید صدوقی: ssampad.ir...


540
سرمشق. گامي در تجديد حيات علمي. جواد اژهاي ـ سرپرست سازمان. چهاردهم ارديبهشت، سرآغاز شكلگيري «سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان» بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي است.


5
و حاجي اژهاي و شركا قرار گرفتهاند. مزدور عليشاهي به زبان اشهدش گفت: «اصلاً مرا وزارت اطلاعات فرستاده…»(مصاحبه مزدور با راديو آمريكا) يا


15
وي در جريان صدور حكم اعدام مجاهد شهيد حجت زماني منشي بيدادگاه بود و در زمرة دست اندركاران آن جنايت به شمار ميرود.