372
دراین مقاله یکی از مهمترین عوامل موثربراحتراق hcci یعنی دمای هوا و سوخت ورودی به محفظه احتراق موتور برمشخصات عملکردی موتور و آلاینده ها مورد بررسی قرار ...


365
از آنجا که گاز نیتروژن در دمای کم و مقدار زیاد، وارد محفظه ی احتراق شده و ... آن دمای احتراق ...


616
ارتقای موتورهای هوایی موجود برای افزایش عملکرد و کاهش هزینه‌های طراحی و ساخت موتور جدید، همواره مورد نظر طراحان موتور قرار داشته است.


414
در این مقاله، محفظه احتراق میکروتوربین ... بوده و متوسط دمای گاز خروجی از محفظه احتراق ...


340
محفظه ی احتراق گرد بادی برای برطرف نمودن معایب روش تزریق مستقیم و موتور با محفظه قبلی ...


783
در این مقاله نتایج عددی شبیه‌سازی میدان جریان و دمای داخل محفظه احتراق استوانه‌‌ای با سوخت مایع توسط مدل احتراقی مگنسن در ترکیب با سه مدل آشفتگی تنش جبری (ASM)، k-ε استاندارد وRNG k-ε بررسی شده و ...


468
در این تحلیل سعی شده است تا جریان انتقال حرارت در یک محفظه احتراق با در نظر ... دمای سیال ...


608
در این مقاله نتایج عددی شبیه‌سازی دمای داخل محفظه احتراق استوانه ای با سوخت مایع توسط دو مدل احتراقی مگنسن و آرنیوس در ترکیب با سه مدل آشفتگی k-ε, ASM استاندارد و RNG k-ε بررسی شده و با نتایج ...


842
شبیه‌سازی عددی اختلاط و احتراق در شرایط فوق ‌بحرانی در محفظه مدل; شبیه‌سازی عددی جریان احتراقی در محفظه احتراق توربین گاز مدل با تکنولوژی ورودی هوای پیچشی دوگانه


488
این نوع احتراق به علت دمای بالای ... بدین صورت که سوخت و هوا در بالا دست محفظه ی احتراق ...


992
اجزای اصلی آن روتور، محفظه ... این دو ماده با هم در اتاقک احتراق بسته به نوع و حالت فیزیکی ...


22
دراین تحقیق پدیده احتراق در یک محفظه احتراق میکرومتری بصورت عددی مورد بررسی قرا رگرفته است مدلسازی عددی در حالت دو بعدی انجام شده و جنس پوشش دیواره های...


948
در این پروژه شبیه سازی احتراق انتقال گونه در یک محفظه احتراق با روش ... و با دمای k 300 برای ...


408
مشخصه ­های مهم محفظه احتراق که روی کارکرد توربین گازی تاثیر گذارند عبارتند از:1 - بازده محفظه، 2- افت فشار در محفظه و 3- یکنواختی پروفیل دمای خروجی از محفظه.


465
بهترين سوخت ديزل آنست كه زمان كوتاهتري پس از تزريق در محفظه احتراق كه حرارت نرمال دارد آتش ...


306
محققان ایرانی موفق به طراحی و ساخت دستگاه آزمونگر محفظه احتراق ... دمای جداره محفظه ...


642
با شبیه‌سازی عددی میدان جریان و دما درون محفظه احتراق و مقایسه‌ی ... دمای دیواره در ...


146
محفظه ی احتراق ... کامل میشود و کل جرم هوای کمپرس شده ی گرم بطور مزدوج و یکنواخت به دمای ...


625
احتراق مخلوط سوخت و هوا باعث افزایش ناگهانی دما و فشار داخل محفظه احتراق ... دمای احتراق ...


516
به گفته وی، یک محفظه احتراق کارآمد باید ... گازهای درون محفظه احتراق، دمای جداره ...