818
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری ... برای دولت همه ... را شامل می شوند و برخی از ...


264
... به هر ابزاری متوسل می شوند ... دولت و دلواپسان برای ... دولت به هر ابزاری متوسل ...


111
... دولت به هر ابزاری متوسل ... دلواپسان برای حمله به ... به هر ابزاری متوسل می شوند ...


384
... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ... دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند .


954
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


672
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


827
... «طرف مقابل به هر وسیله‌ای متوسل ... که می‌توانست برای ... دلواپسان از حمله داعش به ...


448
... «طرف مقابل به هر وسیله‌ای متوسل شده ... که می‌توانست برای ... و حمله به دولت ...


553
... ساماندهی می‌شوند: ... برای دوره مربیگری به ... برای حمله به دولت به هر ابزاری ...


798
... هما که فردا وارد کشور ‌می ... حمله به دولت روحانی و مذاکرات هسته ای ... به دلواپسان: ...


713
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


497
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


496
... «طرف مقابل به هر وسیله‌ای متوسل ... که می‌توانست برای ... دلواپسان از حمله داعش به ...


379
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


332
... «طرف مقابل به هر وسیله‌ای متوسل شده ... که می‌توانست برای ... و حمله به دولت ...


870
... ساماندهی می‌شوند: ... برای دوره مربیگری به ... برای حمله به دولت به هر ابزاری ...


362
... هما که فردا وارد کشور ‌می ... حمله به دولت روحانی و مذاکرات هسته ای ... به دلواپسان: ...


529
... به دولت تدبیر و ... برای کسی می‌شوند که ... به هر ابزاری متوسل می‌شوند و از ...


989
... از هر ابزاری بهره می ... خود را برای دولت دوازدهم به ... نمی شوند به هر ...


967
... و دلواپسان هر جا قافیه به تنگ آید به آن متوسل می شوند ... شود .دولت حرف برای ...