25
در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... بودجه در استان های ...


63
... در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... باید در استان های ...


711
... 95 چند ردیف برای پرداخت ... آموزشی در نظر گرفته شده ... اعتبارات بین استان های ...


621
... آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... است گفت: در ...


360
... فرهنگیان در ردیف بودجه ... برای مسافرت‌های مختلف برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است ...


73
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


25
... در نظر گرفته شده است. ... فرهنگیان در ردیف بودجه ... ها، برای پرداخت مطالبات ...


509
... نمایندگان استان‌های مختلف ... فرهنگیان در نظر گرفته ... فرهنگیان پرداخت شده است. ...


222
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


710
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


478
جزئیات پرداخت مطالبات فرهنگیان ... گرفته شده است. ... ردیف ویژه‌ای در بودجه ...


730
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... 95 در چند ردیف گنجانده شده ...


679
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


526
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


102
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...


535
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


572
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... برای بخش پرورشی در نظر ... گرفته و پرداخت شده است. ...


882
... و در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... باید میان استان‌های ... در نظر گرفته شده است.


489
چشم انتظاری فرهنگیان برای پرداخت ... در نظر گرفته ... در حالی است که بودجه ...


201
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...