749
... در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... آموزشی در نظر گرفته شده ... اعتبارات بین استان های ...


724
... آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... استان های مختلف ...


196
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


152
... پرداخت مطالبات فرهنگیان به ... استان‌های مختلف طی ... فرهنگیان در نظر گرفته شده است. ...


348
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... در چند ردیف گنجانده شده است. ...


734
... آموزشی در نظر گرفته ... و باید بین استان های مختلف ... در بودجه 95 در چند ردیف ...


707
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


378
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...


243
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


626
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


823
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


299
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


286
... بودجه 95 در ... در سال های اخیر درخصوص پرداخت پاداش بازنشستگان اظهارکرد: برای اولین بار دولت ...


274
خبر20 در تلگرام . نرم افزار اندروید . آرشیو ... بیمه فرهنگیان فرهنگیان ...


693
پرداخت بخشی از مطالبات معلمان در ... و برای پرداخت ... در لایحه بودجه 95 ...


896
رئیس امور آموزش و پرورش سازمان برنامه‌ و بودجه ... پرداخت معوقات فرهنگیان ... در بحث مطالبات ...


729
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


805
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


882
... بودجه در برنامه پرسشگر با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات فرهنگیان ... شده است ؛ از این ...


483
نمایندگان مجلس در بودجه 95 ... با کمبود اعتبارات مواجه شده است. ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ...