739
د : صدور حكم تاريخي حضرت امام خميني (ره) ... (ره) تنها راه اصلاح جهان را در چه مي ...


790
یک فعال سیاسی اصلاح طلب‌ گفت:‌ امام ... (ره) در ادامه دار شدن راه ... این ویژگی‌های حضرت امام ...


829
... تنها راه ... نوشته و سپس حضرت امام آن را اصلاح ... حضرت امام خميني (ره) ...


394
امام خمينى در تعقيب هدفهاى ارزشمند خويش در سال 1328 طرح اصلاح ... تنها راه ... حضرت امام خمينى (ره)


889
... رفتارهای حضرت امام و رهبر ... جهان از راه ... امام خميني (ره) در راه اينکه ...


859
این در حالی بود که تأثیرگذارترین چهرهٔ این راه ... جنازه جهان است که ... حضرت امام ...


407
د : صدور حكم تاريخي حضرت امام خميني (ره) ... (ره) تنها راه اصلاح جهان را در چه مي ...


43
5- حضرت امام خميني (ره) تنها راه اصلاح جهان را در چه مي ...


789
نگاهی گذرا به زندگی‌نامه‌ی حضرت امام خمینی(ره) ... طرح اصلاح اساس ... تنها راه ...


964
قيدهاى اين لايحه ، گامى در راه تأمين ... خواستار اصلاح ... گفت ، حضرت امام خمينى ( ره ) ...


154
... حضرت‌ امام‌ خميني‌(ره ... جهان‌ در آن‌ روز، تنها براي ... عنوان‌ تنها راه‌ غلبه ...


355
صحيفه نور ج‏6 329 امام خميني (ره) ... الله؛ حضرت امام (ره) تنها باني ... راه انداختند ...


915
امام خمینی (ره) ... به عنوان تنها راه ... وصيتنامه امـام خمينى تـوسـط حضرت آيـه ...


625
سيد مصطفي خميني فرزند حضرت امام (ره) ... ندانستيم و راه ... معتقد است تنها جهان آزاد به ...


588
گزيده‏اى از بيانات حضرت امام خمينى (ره) ... اما امام خمينى هيچگاه تنها ... امام خمينى در جهان ...


109
این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است ... حضرت امام(ره) بارها در طول مبارزه با یادآوری این نکته ...


865
اگر امام نيست ، خداي او ، راه ... جملات قصار حضرت امام خمینی (ره) ... امام خميني (ره) از نگاه جهان ...


549
نگاه قرآن اين است که جامعه را بدون اصلاح ... لذا حج نيز تنها ... از همين رو امام خميني (ره) ...


686
شايد بتوان امام خمينى‌(ره) ... حضرت امام در كتاب ... شناخت وليّ خدا و امام عصر(ع) تنها راه نجات و ...


183
قيام حضرت امام خميني (ره) ... (ره) و احیای دینی در جهان. ... _ در جست وجوى راه از كلام امام ...