355
وب سايت دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران


57
دكتر عطا جعفري شالكوهي-مهندس محمد كاظم حجتي ...


124
جعفري شالكوهي ... عطا پازوكي تقوي ... استاد جعفري


952
1 14720. 2 14721. 3 39152. 4 14728. 5 34458. 6 7488. 7 8216. 8 14737. 9 14738. 10 8217. 11 12548. 12 36429. 13 14740. 14 6326. 15 14196. 16 14332. 17 11368. 18 11367 ...


280
دكتر جعفري جعفري ...


337
7019921 1027637. 6436780 1021168. 6987767 1027623. 6591577 1064783. 7103073 1021260. 6368840 1078812. 6002504 1053101. …


408
880237458. 880122587. 880237920. 880105365. 880043374. 880044120. 880142066. 890057931. 880261114. 880143231. 880140761. …


908
12776 1. 12836 2. 4637 3. 5640 4. 6833 5. 11894 6. 3724 7. 5036 8. 5036 9. 9409 10. 9411 11. 5007 12. 12837 13. 4640 14. 4973 15. 6546 16. 3688 17. 3863 18. 5630 19 ...


974
Sheet5 Sheet4 (2) Sheet4 Sheet3 Sheet2 Sheet1 شماره دانشجو نام و نام خانوادگي رشته دانشکده تعداد واحد نيمسال ...


698
12776 1. 12836 2. 4637 3. 5640 4. 6833 5. 11894 6. 3724 7. 5036 8. 5036 9. 9409 10. 9411 11. 5007 12. 12837 13. 4640 14. 4973 15. 6546 16. 3688 17. 3863 18. 5630 19 ...


768
1 14720. 2 14721. 3 39152. 4 14728. 5 34458. 6 7488. 7 8216. 8 14737. 9 14738. 10 8217. 11 12548. 12 36429. 13 14740. 14 6326. 15 14196. 16 14332. 17 11368. 18 11367 ...


965
Sheet5 Sheet4 (2) Sheet4 Sheet3 Sheet2 Sheet1 شماره دانشجو نام و نام خانوادگي رشته دانشکده تعداد واحد نيمسال ...