377
نويسنده: دكتر عطا جعفري شالكوهي-مهندس محمد كاظم حجتي طالمي قطع ...


712
وب سايت دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران


867
عطا جعفري شالكوهي 1388 . سحر محسنيان حداد 1388 . آرش رحمتي 1388 . الميرا خاكسار نجفي 1388 .


497
دكتر عطا جعفري شالكوهي-مهندس محمد كاظم حجتي ...


148
جعفري شالكوهي ... عطا پازوكي تقوي ... استاد جعفري


523
جعفري: بهرام: زيست ... سعادتمند شالكوهي:


708
7019921 1027637. 6436780 1021168. 6987767 1027623. 6591577 1064783. 7103073 1021260. 6368840 1078812. 6002504 1053101. …


450
اطلاعات دانشگاه ها - تعالی بیوتعالی بیو دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی عنوان واحد ...


649
دكتر جعفري جعفري ...


599
880237458. 880122587. 880237920. 880105365. 880043374. 880044120. 880142066. 890057931. 880261114. 880143231. 880140761. …


818
880237458. 880122587. 880237920. 880105365. 880043374. 880044120. 880142066. 890057931. 880261114. 880143231. 880140761. …


14
1 14720. 2 14721. 3 39152. 4 14728. 5 34458. 6 7488. 7 8216. 8 14737. 9 14738. 10 8217. 11 12548. 12 36429. 13 14740. 14 6326. 15 14196. 16 14332. 17 11368. 18 11367 ...


856
12776 1. 12836 2. 4637 3. 5640 4. 6833 5. 11894 6. 3724 7. 5036 8. 5036 9. 9409 10. 9411 11. 5007 12. 12837 13. 4640 14. 4973 15. 6546 16. 3688 17. 3863 18. 5630 19 ...


154
Sheet5 Sheet4 (2) Sheet4 Sheet3 Sheet2 Sheet1 شماره دانشجو نام و نام خانوادگي رشته دانشکده تعداد واحد نيمسال ...