322
تاکنون یک میلیون و 200 هزار زایر ... تاکنون یک میلیون و 200 هزار زایر اربعین از مرزها ...


7
... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار نفر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از مرزهای کشور به مقصد ...


270
تاکنون یک میلیون و 200 هزار زایر اربعین از مرزها عبور کرده‌اند . ... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار ...


281
عبور بیش از یک میلیون ... و 11 هزار و 762 زائر اربعین از مرزهای شلمچه و چذابه عبور کرده اند. ...


232
تردد یک میلیون و 200 هزار زائر ... از مرز عبور کرده اند ... تاکنون هزار و 200 خودرو ...


234
... از یک میلبون و 111 زائری که به ایران بازگشتند، 534 هزار و 481 نفر از ... اربعین اعلام کرد: از یک ...


879
... از 110 هزار زایر اربعین ... تاکنون بیش از 110 هزار ... بیش از دو میلیون و 200 هزار ...


625
... بیش از 110 هزار زایر اربعین ... تاکنون بیش از 110 هزار ... بیش از دو میلیون و 200 هزار ...


234
رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه از ... رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه از ساعت ۶ و ...


109
... بیش از یک‌میلیون و 200 هزار ... حدود 26 زایر اربعین حسینی از مرز ... * مرزها باز و عبور از ...


977
... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار نفر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از مرزهای کشور به مقصد ...


14
تاکنون یک میلیون و 200 هزار زایر اربعین از مرزها عبور کرده‌اند . ... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار ...


11
عبور بیش از یک میلیون ... و 11 هزار و 762 زائر اربعین از مرزهای شلمچه و چذابه عبور کرده اند. ...


884
تردد یک میلیون و 200 هزار زائر ... از مرز عبور کرده اند ... تاکنون هزار و 200 خودرو ...


446
... از یک میلبون و 111 زائری که به ایران بازگشتند، 534 هزار و 481 نفر از ... اربعین اعلام کرد: از یک ...


716
... از 110 هزار زایر اربعین ... تاکنون بیش از 110 هزار ... بیش از دو میلیون و 200 هزار ...


922
... بیش از 110 هزار زایر اربعین ... تاکنون بیش از 110 هزار ... بیش از دو میلیون و 200 هزار ...


309
رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه از ... رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه از ساعت ۶ و ...


116
... بیش از یک‌میلیون و 200 هزار ... حدود 26 زایر اربعین حسینی از مرز ... * مرزها باز و عبور از ...


134
بيش از 58 هزار زائر و مسافر از خدمات طرح ايمني و سلامت در قم بهره مند شدند 1 . بیش از 58 هزار زائر ...