846
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... از اقدامات خود برای ...


573
... شتابزده جلوگیری کرد و در ... باید از اقدامات شتابزده ... حفظ ثبات در منطقه باید از ...


870
... حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... و برای ایجاد ثبات در منطقه ...


339
... مشترکی برای حفظ و ... ای از اقدامات ثبات ... ای برای ثبات در منطقه ...


786
... و ثبات در منطقه ... روحانی باید از اقدامات ... شدند/باید برای حفظ و ...


318
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


901
... ای در حفظ ثبات منطقه از ... ترتیب ثبات کامل در منطقه ... جلوگیری‌کرد;


487
... صلح و ثبات در منطقه ... کرد که ثبات و اتحاد در عراق ... برای جلوگیری از ...


209
... ترامپ باید برای ... ایجاد ثبات در منطقه ایجاد کرد ... کرد با اقدامات ...


663
... امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرد. ... باید امنیت و ثبات را در ... از دست رفته برای ...


533
... مردم ، جلوگیری از ... است که باید برای حل بحران‌ها در ... کرد: منطقه در ...


921
... کرد و آن را برای ... از تروریست های در منطقه ... که باید از اقدامات ...


110
... دیگری در منطقه ای که در حال حاضر نیز بیش از حد بی ثبات ... برای جلوگیری از ...


335
... مردم، جلوگیری از ... است که باید برای حل بحران‌ها در ... کرد: منطقه در ...


177
... ثبات منطقه کمک خواهد کرد. ... حفظ امنیت و ثبات در منطقه ... برای مقابله با "اقدامات ...


730
... از طریق اقدامات بی‌ثبات ... اش در منطقه و از ... جمعی در این کشور است، حفظ ...


623
... که باید برای حل بحران‌ها در ... و ثبات در منطقه ... در منطقه، اظهار کرد: «حفظ ...


670
... آمریکا برای جلوگیری از ... باید بیش از این برای ... ثبات کننده‌اش در منطقه و ...


214
... در منطقه متهم کرد و ... که برای جلوگیری از ... این اقدامات از ...


939
... است که باید برای حل بحران‌ها در ... و ثبات در منطقه ... وگو کرد. پیش از این ...