21
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... به زن باردار/ زن ...


903
... ۶ زن باردار به بیمارستان ... فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت اقدام به ...


311
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار ...


806
مطالب تصادفی. اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت; 200بیمارستان ...


459
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار ...


205
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار ...


706
اورژانس هوایی برای نجات زن باردار به ... اورژانس هوائی به ... را به بیمارستان ...


166
... ردپای یک زن آشنا را به دست ... زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را ...


482
توضیحات اورژانس در خصوص خودکشی در ایستگاه متروی ...


216
پایگاه اورژانس هوایی یزد ...


160
... ردپای یک زن آشنا را به دست ... زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را ...


6
اورژانس هوایی برای نجات زن باردار به ... اورژانس هوائی به ... را به بیمارستان ...


72
انتقال زن جوان حادثه ... اورژانس تهران در ... شده‌بود، وی را به بیمارستان ...


455
کوچکترین نوزاد متولد شده بیمارستان زنجان. ... به داخل اورژانس ... را با خودرو به ...


351
... خودروی اورژانس به ... باردار اقدام به انتقال زن ... که این زن را به بیمارستان ...


849
... ۳ زن باردار چابهاری را ... اورژانس هوایی زنجان بیمارخرمدره ای را به بیمارستان ...


331
... با زن باردار در بیمارستان ... را به بیمارستان ... اورژانس، این زن باردار را كه ...


353
توضیحات اورژانس در خصوص خودکشی در ایستگاه متروی ...


452
... اورژانس و ... باردار را به بیمارستان ... فرصت نسبت به جابجایی 2 زن ...


489
... اورژانس بیمارستان ... زن محجبه ای همراه نوزاد بود که شباهتی به مادر و یا اقوام نوزاد ...