996
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا ...


494
... نیروی دریایی ارتش، اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه ی دریا را محصول وحدت ...


25
... و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی ...


219
و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است


160
نیروی دریایی ارتش، اقتدار و ... دفاعی کشور در دریا حاصل ... و هم‌افزایی نیروی ...


975
... افزایی نیروی دریایی ارتش ... و بازدارندگی دفاعی کشور ... دریا حاصل هماهنگی و هم ...


168
... و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی ...


393
عکس و تصویر ... سایت های فارسی زبان جمع آوری شده و وب سایت خبر خوان هیچ مسئولیتی در قبال ...


366
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی ...


342
... نیروی دریایی ارتش ... و بازدارندگی دفاعی کشور ... اقتدار کشور در دریا حاصل ...


428
... نیروی دریایی ارتش ... و بازدارندگی دفاعی کشور ... اقتدار کشور در دریا حاصل ...


134
برجام هیچ نفعی به کشور ما نرساند ... برنامه ريزي منظم و هدفمند ... بندی سرکه و گلاب در ...


19
... نیروی دریایی ارتش با هم ... و بازدارندگی دفاعی ... در عرصه دریا با همت و هم ...


362
... نیروی دریایی ارتش در آب های دور دست و بین المللی را نشانه اقتدار و ... دفاعی و انتظامی


359
توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی ...


52
... نیروی دریایی ارتش با هم ... اقتدار و بازدارندگی ... در عرصه دریا با همت و هم ...


760
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش ...


153
ایران و اقتدار ... نیروی دریایی ارتش ... ملی و الزامات بازدارندگی کشور در مقابل ...


594
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ...


652
... نیروی دریایی ارتش در ... ارتش با هم افزایی و ... اقتدار و بازدارندگی ...