426
... دریایی ارتش،‌ اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم ...


597
... ای اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در ... در دریا حاصل هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش است


136
... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است ...


115
... و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است


196
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش است


305
... دریایی ارتش،‌ اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم ...


565
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ...


340
و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل ... نیروی دریایی ارتش است . ... کشور در دریا ...


25
جذب 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای توسعه و ... در کشور; ... نیروی دریایی ارتش جمهوری ...


158
... و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ... است و ...


683
و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل ... نیروی دریایی ارتش است . ... کشور در دریا ...


194
جذب 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای توسعه و ... در کشور; ... نیروی دریایی ارتش جمهوری ...


856
... و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ... است و ...


528
... ارتش با هم‌افزایی و هم ... نیروی دریایی ارتش در ... اقتدار و بازدارندگی ...


691
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم ... افزایی نیروی دریایی ارتش ...


244
... اقتدار نیروی دریایی در ... و بازدارندگی دفاعی ... دریایی ارتش با هم افزایی ...


724
... حفاظت می‌کند و به این دلیل ... ایران نشده است. ... کشور ایران در عین همکاری با ...


906
اولین و پر بیننده ترین ... کاظمی فرمانده نیروی ... در فرودگاه مهرآباد سقوط کرد در ...


130
تعامل نیروهای دریایی ارتش و سپاه وضعیت ... و بازدارندگی دفاعی ایران در ... در دریا و ...


223
... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است . ... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ...