259
اعتراض به خشک شدن “دریاچه ... که در باره اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه ، روز گذشته روی ...


222
تظاهرات مردم ارومیه و تبریز در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه ... اعتراض به خشک شدن دریاچه ...


457
... اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه! ... است به جای اعتراض به شرایط دریاچه‌ی ارومیه ...


1000
... از خشک شدن دریاچه ارومیه از طریق ... هایی را در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه ...


53
... شعارهایی علیه «بی توجهی» مقامات دولتی ایران به خشک شدن دریاچ ... ... بازگشت به منوی ...


726
بازداشت جمعی در اعتراض به خشک‌شدن دریاچه ارومیه ... آذربایجانی در اعتراض به «بی‌توجهی ...


260
... و تبریز در اعتراض به سیاست های ... در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه ...


565
اعتراض به نحوه ... هستیم که دریاچه ارومیه به سمت خشک شدن ... و دریاچه ارومیه همگی به هم ...


970
اعتراض به خشک شدن دریاچه ... تبدیل شدن ۶۰ درصد از دریاچه ارومیه به نمکزار ...


290
... روند خشک شدن دریاچه ارومیه، در ... دریاچه ارومیه به ... در اعتراض به ...


574
اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه، تبریز و ارومیه ... به دادگاهی در شهر ارومیه انتقال می ...


584
دریاچه ارومیه دارد به یک شوره‌زار ... اعتراض به بی‌توجهی ... دریاچه ارومیه در حال خشک شدن ...


264
«امنیتی‌شدن منطقه» در پی اعتراض‌ها به خشک‌شدن دریاچه ... از روند خشک شدن دریاچه ارومیه ...


312
... دریاچه ارومیه، به ... خطر خشک شدن دریاچه ارومیه تا ... اعتراض به خشک شدن دریاچه در ...


833
یک فعال زیست محیطی محلی که با مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه ... اعتراض به خشک شدن دریاچه ...


109
... از روند خشک شدن دریاچه ارومیه ... مشکل دریاچه ارومیه را به ... که اعتراض‌های ...


463
... در گذشته با اعتراضات به خشک شدن دریاچه ارومیه ... با اعتراض‌کنندگان به خشک شدن ...


162
... یکشنبه در اعتراض به بی‌اعتنایی رژیم آخوندی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه، در مقابل ...


6
در تظاهرات پنجم شهریور ۱۳۹۰ در ارومیه و تبریز، شعارهای غیر سیاسی در رابطه با "نجات دریاچه ...


318
اعتراض به خاطر دریاچه ارومیه ... کشته شدن صیاد ایرانی ... اعتراض به خاطر دریاچه ارومیه به ...