402
احمدی نژاد به خوبی می داند نه خودش و نه نماینده اش شانسی برای حضور در انتخابات 29 اردیبهشت را ...


264
... «احمدی نژاد سوم ظهور ... فعلا باید حرف های او را خواند و احمدی نژاد سوم را تجربه کرد.چیزی ...


768
خط و نشان کشیدن‌های تکراری برای نهادهای رسمی / نماینده جریان احمدی‌نژاد شانسی ندارد


452
رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: آمریکا در حال نابودی است، تمام بنیان 400 ساله حکومت وی فرو ریخت و ...


398
سیاست > انتخابات - احمدی نژاد به خوبی می داند نه خودش و نه نماینده اش شانسی برای حضور در ...


883
داند نه خودش و نه نماینده اش شانسی برای ... فکر می کنند که در هنگامه ظهور احمدی نژاد دوم ...


304
محمود احمدی نژاد گفت: شیاطین حاضر در جهان متوقف کننده پیشرفت و رشد علمی ملت‌ها هستند، آنان ...


762
احمدی نژاد به خوبی می داند نه خودش و نه نماینده اش شانسی برای حضور در انتخابات 29 اردیبهشت را ...


954
احمدی نژاد چگونه بازگشته است؟ دوباره همان حرف هایی را می زند که در سال های آخر صدراتش می زد.


11
سیاست > انتخابات - احمدی نژاد به خوبی می داند نه خودش و نه نماینده اش شانسی برای حضور در ...


585
داند نه خودش و نه نماینده اش شانسی برای ... فکر می کنند که در هنگامه ظهور احمدی نژاد دوم ...


938
احمدی نژاد به خوبی می داند نه خودش و نه نماینده اش شانسی برای حضور در انتخابات 29 اردیبهشت را ...


168
محمود احمدی نژاد گفت: شیاطین حاضر در جهان متوقف کننده پیشرفت و رشد علمی ملت‌ها هستند، آنان ...


112
احمدی نژاد به خوبی می داند نه خودش و نه نماینده اش شانسی برای حضور در انتخابات 29 اردیبهشت را ...


574
احمدی نژاد چگونه بازگشته است؟ دوباره همان حرف هایی را می زند که در سال های آخر صدراتش می زد.


429
پست با عنوان احمدی‌نژادِ سوم ظهور کرده /تلاش برای بهم زدن بازی انتخابات؟ به صورت خودکار ...


351
6/30/2013 · صفحه 5- الهام: احمدی نژاد در زمان ظهور امام زمان (عج) با رجعتی دوباره بازخواهد گشت!


743
احمدی‌نژادِ سوم ظهور کرده ... فعلا باید حرف های او را خواند و احمدی نژاد سوم را تجربه کرد ...


722
جریان احمدی نژاد می‌خواهند به مردم القا کنند که ظهور نزدیک است و باید برای جنگ با دشمن حضرت ...