456
مالون دی آلدهید: نشانه بیماری، عامل بیماری سلولهای بدن همواره در معرض مواد اکسید کننده ی ...


76
برای این منظور ابتدا محلول استوک استاندارد مالون دی آلدئید با غلظت ... تست مهار آنزیم ...


79
1385 ½Zf ]Ze ,¹Á{ à Z¼ ,º à Á{ ¶Ì]{ Y Ê° a ¹Â¸ ÃZ´ ¿Y{ Ê ÅÁ a ʼ¸ ĸn ...


275
کیت سنجش مالون دی آلدهید محصول شرکت ZellBio. زمینه ی تحقیقاتی: اکسیداسیون چربی ها. کاتالوگ ...


917
... هیدروژن، مالون­دی­آلدهید و فعالیت ... مالون­دی­آلدهید و فعالیت آنزیم کاتالاز ...


715
مقاله بررسی فعالیت مالون دی آلدهید و آنزیم های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز در دو لاین حساس ...


366
... مانندمالون دی آلدهید ... اهمیت مالون دی آلدهید به عنوان یک ... آنزیم غلظت بالایی ...


910
مالون دی آلدهید ... مطالعه تغییرات فعالیت های پاراکسونازی و آریل استرازی آنزیم پاراکسوناز ...


608
دانلود مقاله مقایسه سطح مالون دی آلدهید پلاسمای سمینال و ... آب خاک بر فعالیت آنزیم های ...


327
همچنین سطوح مالون‌دی‌آلدهید ... بیس‌فنل‌آ موجب افزایش پراکسیداسیون لیپیدی و کاهش آنزیم ...


480
گلوتاتيون، كاتالاز و مالون دي آلدهيد در بيماران - تالاسمي ماژور کاتالاز الانزیم تست انزیم ...


242
نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی فعالیت مالون دی آلدهید و آنزیم های کاتالاز، آسکوربات ...


926
شرکت پادگین طب - مالون دی آلدهید: نشانه بیماری، عامل بیماری (کمپانی زلبیو آلمان) - مرکز ...


815
بافر استخراجی براي آنزیم آسکوربات پراکسیداز محتوي 2/0 میلی مولار ... مقدار مالون دی آلدهید ...


812
بررسی تأثیر تنش شوری بر رشد رویشی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و غلظت مالون دی آلدهید ...


287
در صورتی که میزان مالون دی آلدهید و ... مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم‌های ...


407
مقالات حاوی کلیدواژه "مالون دی الدهید". کلیدواژه های هم استفاده: پرولین, اللوپاتی, استرس ...


311
مقاله ارزیابی میزان فعالیت آنزیم های آنتی ... اندازه گیری مالون دی آلدهید و هم چنین ...


844
به منظور بررسی برخی صفات فیزیولوژیکی مانند فعالیت آنزیم های ... مالون دی آلدهید، دی ...


627
بیشترین غلظت مالون دی‌آلدهید بافت گیاهچه توق ... کمترین مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز و ...