603
مالون دی آلدهید: نشانه بیماری، عامل بیماری سلولهای بدن همواره در معرض مواد اکسید کننده ی مختلف می باشند.


430
برای این منظور ابتدا محلول استوک استاندارد مالون دی آلدئید با غلظت ... تست مهار آنزیم ...


197
1385 ½Zf ]Ze ,¹Á{ à Z¼ ,º à Á{ ¶Ì]{ Y Ê° a ¹Â¸ ÃZ´ ¿Y{ Ê ÅÁ a ʼ¸ ĸn» 184


139
اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه روی سطح آنزیم مالون دی آلدهید (mda) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ...


283
کیت سنجش مالون دی آلدهید محصول ... آنزیم کاتالاز(CAT) Tweet. اتوآنتي ...


22
سنجش غلظتمالون‌دی‌آلدهید:ابتدا 2/0 گرم از بافت تازة برگی در هاون چینی حاوی 5 میلی‌لیتر تری کلرواستیک اسید 1 درصد ساییده شد.


764
به منظور بررسی فعالیت مالون دی آلدهید و آنزیم های کاتالاز و آسکوربا رراکسیداز، دو لاین آفتابگردان (c100,c39) با حساسیت متقابل و متفاو به دو ایزوله قارچ ...


662
در صورتی که میزان مالون دی آلدهید و ... مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم‌های ...


504
اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه روی سطح آنزیم مالون دی آلدهید (mda) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (tac) در بافت تخمدان رت های مدل pcos


305
... هیدروژن، مالون­دی­آلدهید و فعالیت ... مالون­دی­آلدهید و فعالیت آنزیم کاتالاز ...


146
همچنین سطوح مالون‌دی‌آلدهید ... بیس‌فنل‌آ موجب افزایش پراکسیداسیون لیپیدی و کاهش آنزیم ...


722
گلوتاتيون، كاتالاز و مالون دي آلدهيد در بيماران - تالاسمي ماژور کاتالاز الانزیم تست انزیم چیست اسفنج مثبت آزمایش ورزش 3 ویکی صدا وائل کفوری واد کنیس پدیا


460
میزان مالون‌دی‌آلدهید و فنیل آلانین آمونیا لیاز ... پراکسیداز و کاهش فعالیت آنزیم کاتالاز ...


500
کمترین فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز سوروف در عصاره 75 ... ( و بیشترین میزان غلظت مالون دی آلدهید ) ...


855
کیت سنجش آنزیم کاتالاز(cat) کیت سنجش کورتیزول بزاقی محصول کمپانی ... کیت سنجش مالون دی آلدهید ...


316
بیشترین میزان غلظت مالون دی آلدهید ... فعالیت این آنزیم با غلظت مالون دی آلدهید برگ ...


776
... مانندمالون دی آلدهید ... اهمیت مالون دی آلدهید به عنوان یک ... آنزیم غلظت بالایی ...


881
بیشترین غلظت مالون دی‌آلدهید بافت گیاهچه توق ... کمترین مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز و ...


378
تحت تنش سرما میزان مالون دی آلدهید به­طور معنی ... میزان فعالیت آنزیم lox و aos در ...


106
این ترکیبات باعث افزایش تخریب غشای سلولی و غلظت مالون دی آلدهید در بافت ... و آنزیم ...