616
در این پاور پوینت که در انجمن تخصصی قرار داده شده است ابتدا با استفاده از تخمین تابع تبدیل از پاسخ پله ی سیستم جدول زیگلر نیکولز را کامل کردیم و سپس با استفاده از سیمولیک متلب کنترل کننده ی های ...


694
... و تنظیم ضرایب کنترل کننده pid، به دو ... روش زیگلر-نیکولز در ... آموزش متلب و سیمولینک:


533
... در متلب به صورت زیر تعریف کردم و میخوام براش از روش زیگلر نیکولز ... pid ازروش زیگلر نیکولز ...


829
... PID به روش زیگلر نیکولز در ... آموزش سیمولینک متلب روش ... سیمولینک تعیین ضرایب pid ...


707
... ضرایب کنترل کننده pid به غیر از نرم افزار متلب میتوانید از روش زیگلر-نیکولز ... در سیمولینک ...


44
تعیین ضرایب کنترل کننده pid ... را گرفته و به دو روش (زیگلر نیکولز و ... در متلب آموزش خوشه ...


589
• تعیین ضرایب کنترل کننده pid بصورت اتوماتیک تا قدرت پردازش سیستم مرتب: طراحی یک کنترل کننده در محیط gui که تابع تبدیل سیستم را گرفته و به دو روش زیگلر نیکولز و روش دوم دلخواه پارامترهای کنترل ...


702
اساس تنظیم این روش مبتنی بر طراحی زیگلر- نیکولز ... pid به روش ... سیمولینک شده در متلب ...


90
کد متلب تنظیم کنترل کننده pid به روش زیگلر-نیکولز در نرم افزار متلب


883
... - یک نمونه از تنظیم بهره pid‌ با شبکه عصبی در متلب ... به dtc1000 آموزش ... روش زیگلر-نیکولز در ...


598
... می توان به زیگلر نیکولز ... تعیین ضرایب در ... Simulink آموزش سیمولینک متلب آموزش ...


746
بر اساس روش های کنترل کلاسیک در اینجا pid به ... زیگلر- نیکولز ... سیمولینک شده در متلب ...


196
تعیین ضرایب کنترل ... (زیگلر نیکولز و روش دوم ... - تشخیص عدد فارسی در تصویر (به همراه آموزش ...


430
از روش راوث-هورویتز تا روش زیگلر – نیکولز ... در محیط سیمولینک متلب ... pid را به عنوان فیدبک در ...


674
• تعیین ضرایب کنترل ... نرم افزار متلب در حوزه ... را گرفته و به دو روش (زیگلر نیکولز و ...


43
... در تصویر (به همراه آموزش ... تعیین ضرایب ... گرفته و به دو روش(زیگلر نیکولز و ...


210
... و به دو روش (زیگلر نیکولز و ... تعیین ضرائب pid با کمک روش ... در محیط سیمولینک متلب ...


115
... های ژنتیک در متلب,فیلم جامع آموزش عملی ... در تصویر به روش ... زیگلر نیکولز، مکان ...


485
• تشخیص عدد فارسی در تصویر (به همراه آموزش ... در تصویر به روش ... زیگلر نیکولز، مکان ...


54
• تعیین ضرایب ... گرفته و به دو روش (زیگلر نیکولز و ... متلب (Matlab) و سیمولینک در ...